Affordable Access

Zaštita okoliša

Authors
Publisher
Croatian Society of Chemical Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Kui_04-2006.vp:CorelVentura 7.0 zaštita okoliša Ureðuje: Vjeroèka Vojvodiæ Klimatske promjene i plankton u moru Iz èasopisa Trends in Ecology and Evolution (Vol. 20, No. 6 od lipnja 2005) prenosimo dijelove èlanka (II. dio) o promjeni klime i planktonskim zajednicama te posljedicama promjene klime za Þivot u moru autora Graemea C. Haysa, Anthonya Richardsona i Carol Robinson. U završnom predstavljanju (II. dio) ovog èlanka dan je povijesni pregled ispitivanja planktona, opisani su problemi s dugoroènim serijama podataka istraÞivanja planktona, biogeokemijski istraÞi- vaèki programi, implikacije promjene klime na ribarstvo kao i naèini za napredak istraÞivanja planktona širom svijeta. Biogeokemijski istraÞivaèki programi Nepoznati uèinci planktonske aktivnosti mogu biti kljuèni za sve- ukupnu brzinu klimatskih promjena, pa razrješavanje tih nepo- znanica ima visoko mjesto na ljestvici interesa biogeokemièara. Dva meðunarodna, nedavno inicirana biogeokemijska istraÞivaè- ka programa imaju cilj unaprijediti saznanja o posljedicama pro- mjena u okolišu kao što je porast koncentracije CO2 dospjelog u atmosferu ljudskim djelatnostima. Programi su dostupni na inter- netskim stranicama pa je prvi s nazivom “Surface Ocean Lower Atmosphere Study (SOLAS)” dostupan na adresi: http://www. uea.ac.uk/env/solas/, dok je drugi s nazivom “Integrated Marine Biogeochemistry Ecosystem Research (IMBER)” dostupan na adresi: http://www.imber.info/. Programi su dodatno financirani putem “International Geosphere Biosphere Programme (IGBP)”, internetska adresa: http://www.igbp.kva.se/ te od “Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR)”, adresa: http://www. jhu.edu/~scor/. Ti æe programi obuhvatiti praæenje promjena sa- drÞaja CO2 u površinskom sloju mora te aktivnosti planktona na maloj i velikoj vremenskoj skali kao i eksperimente u velikom okruÞenom prostoru ili “mezokozmosu” zajednica planktona koji su ovisni o promjenama koncentracija CO2. U jednoj odvojenoj inicijativi Kraljevsko društvo u Velikoj Bri

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments

More articles like this

Zaštita okoliša

Feb 06, 2012

Zaštita okoliša

Nov 12, 2007

Zaštita okoliša

Apr 04, 2007

Zaštita okoliša

Jul 14, 2006
More articles like this..