Affordable Access

Centenari Carles Sindreu (1900-2000)

Authors
Publisher
Lauro: revista del Museu de Granollers
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Al mars de I'any passat la Bibliote- Pocs mesos abans veia la llum la ca de Catalunya, al cor de Ciutat publicació Centenari Carles Sindreu F (Y Vella, obria les portes a l'exposició (1 900-2000), que pot considerar- E Carles Sindreu. L'aposta per la mo- se com una primera introducció D O 4 dernitat, promoguda conjuntament a I'obra de Sindreu i un comple- amb la Institució de les Lletres ment amP i rigorós, que enriqueix Catalanes. L'exposició, de caricter els continguts de la mostra i que itinerant (ja s'ha pogut veure a convida a endinsar-se amb més q 9 Barcelona, la Garriga, 1'Ametlla profunditat en el món d'un autor , t r del VallPs i, a partir del 25 de gener tan íntimament vinculat a la nos- de 2002, al Museu de Granollers), tra comarca. té com a objecte reivindicar la membria d'aquest carismhtic per- La filbloga granollerina Carme sonatge tot coincidint amb el cen- Arenas, comissaria de l'exposi- tenari del seu naixement. cio, ha coordinat aquest treball, que examina la faceta poPtica i L'exposició s'estructura al voltant narrativa de Sindreu a partir de de mitja dotzena de seccions te- textos de critica i interpretació, matiques -<(Entorn familiar)), <(Li- recolzats en una selecció de frag- teratura)), ((Periodisme, esport i ments escollits. En concret s'hi humor)), c(Publicitatn, ((E1 VallPs)) reprodueix un total de setze tex- i ((Carles Sindreu, home del seu tos poPtics que revelen una gran temps))-, i exhibeix al voltant de capacitat d'observació i de sug- 290 peces de material documen- geriment -cinc de Radiacions i tal procedents de diverses enti- poemes (1928), un parell de Dar- tats públiques i col.leccions par- rera el vidre (1933), tres de Les ticulars: llibres i revistes, foto- f igures del pessebre de I 'Ametl la del grafies, prospectes publicitaris, V a l l t s (1960), tres més de Si veus pintures i dibuixos, cartes i ma- que neva, desperta 'm (1996) i tres nuscrits, enregistraments sonors ... cal.ligrames

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments