Affordable Access

Dades per a la mineralogia d'Andorra

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Dades per a la mineralogia d'Andorra 240 Dades per a Ia miueralogia d'Andorra I)alles Il ex a I 11 Mineral( ial lI per J. CLOSAS En l'excursio extraordinaria que 1'any 1932 la INST1 UCIO CATA- LANA D'HISTORIA NATURAL dugue a terme a les walls de la petits republica d'Andorra , que, tot i les hipotetiques fronteres , forma part del territori catala, recollirem alguns minerals dels que crciem qne serien abundosos i variats, donades les formacions geologiques que integren el terreny d'aquesta reduida nacio . Amb lestroballes quefereni quedarem satisfets, tenint en compte les condicions i el curt espai de temps de que disposareni. En estudiar i classificar els materials trobats busci rem Ia biblio- grafia on podriem trobar les cites dels minerals d 'Andorra, i amb sorpresa poguerem constatar que gairebe no n'existeix i que, tot i les condicions forG.a favorables de llur constitucio geolbgica, les recerques que s'hi han fet han estat ben migrades i amb resuitats escassos ; i aixo que la mineria hi ha estat una font de riquesa de bastant de consideracio , encara que avui resta abandonada per I'esca- brositat del terreny i maraca de mitjans de comunicacio. Interessats a coneixer els minerals que en realitat hi havien estat reconeguts , regirarem les col • leccions dell museus de Barcelona, con- sultiirem amb els de Madrid i duguerem a terme una labor de recerca en totes les col • leccions particulars que ens eren conegudes . E'I nostre agralment als Srs. PARDU .LO, FoLCH, BATALLFR, ANDORRA, CHEVA- Liio, F. DIAZ i CRGUs de la F. H. A. S. A., que anib Ilurs coneixe- nlents i facilitats ens han fet lieu aquesta tasca de recopilacio i recerca. I sIlOs El territori de la republica d'Andorra es troba constitifit essen- cialment per terrenys paleozoics que s'estenen en tina direccio gene- ral d'E it W tallant el trajecte de les walls principals, i venen represen- tats pel siluriii i devonia. El primer esta constituit per una potent capa de filadis que son objecte d'explotac

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments