Affordable Access

La percepció del conflicte extraesportiu per part dels participants

Authors
Publisher
Universitat Ramon Llull
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Investigador principal: Dr. Jordi Segura Investigadors: Nati Mora i Eduard Molist Grup de recerca en que s'insereix: Psicosodologia de l'acíivitat física i de l'esvort L'lrea del judici esportiu es refereix a temes com ara l'arbitratge, el propi judici, la reglamentació o l'aplicació de les normes. També, de manera indirec- ta, a aspectes com l'agressió o el fair- play. Nosaltres ens atansem a aquests fenbmens des de la perspectiva de la "conflictivitat extraesportiva". Entenem per conflicte extraespor- tiu aquelles tensions imprbpies del joc practicat en una competició esportiva. Que una "tensió" sigui prbpia o imprb- pia depen de la percepció que en tenen els participants en l'activitat. Les per- cepcions varien en funció de diversitat de variables com ara el tipus d'activitat, el rol dels participants o les característi- ques situacionals de la competició. També s'estudien altres variables com ara la relació competitivitat/conflictivi- tat (Deutsch 1977, Touzard 1981), els objectius en la participació esportiva, el desig de victbria o el desig de gaudir (Duran 1996). Aquí ens hem centrat en el triangle de la interacció competitiva: esportis- tes, entrenadors i Irbitres. Dins l'krea de l'arbitratge i el judici esportiu, la ciencia s'interessa en aspectes especí- fics i diversos com i'autoritat arbitral (Rainey, Santili i Fallon 1992) o l'estu- di de la violencia emprada com a es- trategia per a la victbria (Smith 1988, Bloom i Smith 1996). Hem volgut copsar les diferencies entre la percepció de conflicte extra- esportiu, a partir dels tres rols i de tres categories d'esports: sense con- tacte directe entre els participants, amb un contacte instrumental (em- prant estris mitjancers) i amb contac- te directe corporal. Ens ha interessat valorar tant la percepció de conflicti- vitat general en el si de la mateixa ac- tivitat com coneixer en quins seg- ments d'interacció es localitza aques- ta conflictivitat, i quines són les ex- pect

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F