Affordable Access

El creixement industrial de Sabadell durant 1940-1960

Authors
Publisher
Museu d'Història de Sabadell
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Industrialització
  • Sabadell

Abstract

EL CREIXEMENT INDUSTRIAL DE SABADELL DURANT 1940-1960 Jordi Cslvet i Puig La indústria llanera de Sabadeil, la més important a la localitat quant a nombre de treballadors empleats, sorti de la Guerra Civil (1936-1939) gairebé intacta, malgrat una dotzena de fabriques, la majoria situades al costat del riu Ripoll que a última hora foren cremades per la columna Líster en retirada. 1 malgrat les dificultats fruit de la Guerra -la desorganització industrial, la paralització del comer$, la quasi ine- xistencia de transports, la manca de subministrament de matesies i productes auxi- l iar~, es posa a treballar febrilment amb l'afavoriment de diversos factors, com ara la forta demanda continguda durant anys al cantó insusgent, el bon estat de les in- dústries, la bona administracid de la majoria d'empreses durant la Guerra i I'apari- ció de llanes amagades. QUADRE No 1 sector llana sector cotó metal1 construcció fusta paper, premsa i arts grafiques transports hosteleria indústria i comerc productes alimentaris TOTAL Empreses Trebsllndors Empreses Trebnllndors E/ Governador Civil de Eamlono, A. Correo Vig/iron /de/ d e m b r e 1910 o /'qmrlP«). i u lo scvo a- querro I'olcoldc de Sabadell J.M. Marcei. Josep Morla Morcer enr ha drixar un /libre molr v a l ~ & per al coneiremenr de lo sevopersonolirol, la seva ocruacid 1 la ciuror de Sabodell: «MI ciudad y yo. Vdate isloa en unm ilcaldii, 1940-1Wn. Pcrd la histdria total de Sabadell durant aqucrt perlode ts encara per fer. L'estudi de J.M. Marcet Coll amb les seves mEltiplcs facetcr dc procurador de les Corts Espanyoles, Pre- sidcnl del Grcmi de Fabricanti. Presiden1 de I'Aeroclub. mcmbre dntacat de la Falanec Incal. Dinutat u - ~ . Provincial. etc. aportaria rnolta llum al coneixcmcnl histdric d'aqucrts anys. SO (1) Inclou Uana i cotó. L'any 1957 les empreses de cotó eren 24 i ocupaven 983 tre- balladors. FONT: Memoria Comercial i Industrial de la Cambra de Comerc de Sabadell (M

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments