Affordable Access

Gizon bearra eta aberats zikotza

Authors
Publisher
Asociación Euskara de Navarra

Abstract

GUIZON BEARRA TA ABERATS ZIKOTZA. ERAKASDE ONA GUIZON BEARRA TA ABERATS ZIKOTZA 1 ERAKASDE ONA.2 Munduban beste asko bezela zan beiñ guizon bear bat. Gayeza3 laneraco, ez zuben beste oskayik4 jan bear bazuben, anima onaren doankia5 edo limosna besterik. Gosetua oso ta beartazun aundiyan, ikusi zuben goiz batian pasatzen bere ondotik guizon bat, diruz josiya 6 zegona, mundu guztiyak esaten zu benezaboa betian. Arrimatuzan beregana umill-umill, eta esanaz ze biarra zegon, eskatu ziyon Jainkoagatik eguin zeguiela limos- nacho baten mesedia. Bañan guizon aberats purrukatu bura,7 aberatsa baño zikotzagoa zan, eta aberats ta zikotza baño ere oraindik biotz-gogorragua. Ikusi zuben bezin agudo pobria, ezantzun zion guziro modu charrean, esanaz obe lukiala lan eguin lotsa gabe- keriyan iñori ala eskatzen ibilli baila. —Ez naiz gay lanerako, jauna, esan zion len baño umillago oraindik guizon bearrak, zer janik ez det, atzo- 1. Zikotz-a, tacaño, avariento.—2. Erakasde ona. Ejemplo moral.—3. Gay-eza, no útil ó inútil.—4. Oskay-a, remedio, recurso.—5. Doaski-a, li- mosna.—6. Diruz josia, literalmente, «cosido de (ó en) dinero. Dícese de los hombres cargados de dinero, ó muy ricos.—7. Aberats purrukatuba, muy rico, ó rico en demasia. —127— tikan mokadurik progatu gabe nago, eta orla biar badet izan, dembora guchi barrun gosiak ilko nau. —Ill adi naibadek, ez dik mundubak gausa aundirik galduko ire faltan,—erantzun zion ark modu charrean. —Biotz gogorra du, jauna, pobriarentzat, eta naiz be- rorrek ez usté, pobriak ere Jainkoaren semiak guera. —Ua8 ortik agudo, eta ez nakala pazienziya progatu zergatik beste modus ire bizkarrian ausikodiat eskuban daramaan makilla. —Gaizki eguiten du, jauna, iñor meachatzea,9 zembat eta gueyago ni bezelako pobre bat, iñoren gordozkeririk10 gabia. Lana franko du pobriak bere beartasunian, iñoren mesprezarik11 gabe ere..... Itzabek abotik ateratzetik etzuben akabatu oraindik, orra nun guizon aber

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments