Affordable Access

Znanost politike i prava u nas

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Znanost politike i prava u nas Nikola Visković Ovdjl! želim iznijeti i argumentirati tezu: u znanstvenoj spoznaji poli- tike i u znanstvenoj spoznaji prava, u svijetu i u nas, daju sc daoas iden- tični ili vrlo slični problemi, te ovo nije slučajno, već upućuje na jedin- stvenost predmeta obje spoznaje i na neke »greške« u njihovu dosadaš- njem izvođenju. U knjizi druga A. Bibiča nije zapažena ta važna teorijsko - metodička okolnost, pa stoga nisu u tom pogledu ni postavljena odgo- varajuća pitanja i zaključci o predmetu, dilemama i mogućnosti integra- ciJe znanstvene spoznaje politike i prava. Spomenut ću, za početak, samo nekoliko temeljnih i negativnih obi- lježja koja su zajednička suvremenoj jugoslavenskoj (i ne samo jugosla- venskoj) političkoj i pravnoj spo7.Ilaj i - ali to vjerojatno vrijedi, mijenja- jući što treba da se mijenja u ovim primjedbama, i za druge, diobom ra- da odviše autonorniziJ:·anc društvene discipline: za poli tičku ekonomiju, lingvistiku, etiku, itd. l. Pt;je svega. radi se o krajnje razvijenoj predmetnoj L metodičkoj pocijepanosti, razdrobljenosti i redukcionističkoj sklonosti u manstvenom z.a.hvaćanju političko-pravnog fenomena. Na primjer: A. l u p ravnoj i u političkoj spoznaji vlada nommtivistički pristup i redukcionizam, i to u dva smisla: a) Predmet interesa i pravnika i polito- loga ostaju i dalje prvenstveno nonnativni akti - pravni normativni akti ili politički programski akti, odnosno institucionalno-formalni sastav prava i politike koji je takvim aktiJ:na postavljen. To mači da se zanemaru- JU l ponegdje posve ignoriraju s tvarni društveni od.nosi i stanja svijesti, koji su u osnovama takvih tvorevina, koji idu za njima, mimo njih ili pro- tiv njih, praeter ili contra legem, a u svakom slučaju su mjerila društvene relevantnosti, ispravnosti i uspješnosti pravnih i političkih normativnil1 akata; ~te je, dosljedno tome, na utvrđivanju, komentiranju, opravdava- nju ili poricanju te pronalaženju pogodnih tehničkih rješenja za provo- đe

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F