Affordable Access

Good advice is worth its weight in gold (Lana Hudeček, Milica Mihaljević, Luka Vukojević: Jezični savjeti, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2010.)

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Rezension
  • Linguistik
  • Ddc:400

Abstract

PRIKAZI I OSVRTI Dobar savjet zlata vrijedi (Lana Hudeček, Milica Mihaljević, Luka Vukojević: Jezični savjeti, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2010.) Jezično savjetništvo prepoznatljiva je stalnica u tradiciji Instituta za hrvatski je- zik i jezikoslovlje kojemu je jedna od za- daća i sustavna briga o pravilnosti i nor- miranosti hrvatskoga jezika. Dosad je In- stitut objavio dva jezična savjetnika – Je- zični savjetnik s gramatikom Vide Barac- Grum, Dragice Malić, Slavka Pavešića i Zlatka Vincea (1971.) te Hrvatski jezič- ni savjetnik skupine autora u redakciji iz- vršnoga uredništva Lane Hudeček, Mili- ce Mihaljević i Luke Vukojevića (1999.). Oba su spomenuta savjetnika odigrala ve- liku ulogu u suvremenoj povijesti hrvat- skoga jezika. Pavešićev Savjetnik (pro- zvan tako prema uredniku Slavku Pave- šiću) zbog društvenih okolnosti u kojima je napisan imao je iznimnu važnost u oču- vanju hrvatske jezične posebnosti i zaštiti hrvatskoga jezika od nasilnih pokušaja je- zičnoga unitarizma i relativiziranja razli- ka između hrvatskoga i srpskoga jezika. On je purističan onoliko koliko je mogao biti, a zbog nemogućnosti da se izrijekom kaže da je što hrvatsko, a što srpsko, upo- trebljavala se blaga napomena da je poje- dina natuknica tipična za “istočne kraje- ve” ili pak “zapadne krajeve”. Osim toga, u njemu nije zapostavljen ni odnos pre- ma tuđicama, dijalektizmima, arhaizmi- ma i zastarjelicama te novotvorenicama, iz čega je vidljivo nastojanje da se u cije- losti objasne i obuhvate sve leksičke razi- ne te da se normativno upute na preporuč- ljivu standardnojezičnu inačicu. Dvadeset i osam godina nakon Pave- šićeva objavljen je Hrvatski jezični sa- vjetnik. On je slijedio smisao i smjer tra- dicije prvoga savjetnika, a, kao i njegov prethodnik, i taj je jezični savjetnik jedin- stven. Naime, teško je pronaći mu izravni uzor u jezikoslovnoj kroatistici i po kon- cepciji i po obujmu. U njemu je skuplje- no i opisano stanje hrvatske normativisti- ke i

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F