Affordable Access

Petita història de Ripoll

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

6 ANYAU ¡>EL CECR 2003-2004 DANIEL PALOMERAS (Dibuixos de PILAR~N BAYÉS) PETITA HISTORIA DE RIPOL Editorial Mediterrhnia, febrer 2003, 14 pagines En la col.lecció Petites histories, I'autor hi inclou el títol de Petita histo- ria de Ripol1.Fins ara, a p i t d'El gall nafarder de Ripoll, no hi havia un text adrecat al púhlic rnés jove. De forma atractiva i fent parlar el Ter i el Freser ens anem passejant per la historia del nostre poble des dels seus inicis fins a I'kpoca actual. Aquest passeig no el trobem feixuc, pero tampoc superficial. Es passa la vista per aquells rnoments histories i socials prou irnportants en la vida de la vila de Ripoll. Els dibuixos de Pilm'n Bayés il.lustren arnb molt d'encert aquests pas- satges i els acaba d'einbellir fenc-los més entenedors als més petits. Un llibre ideal perquk el tinguin els nostres infants fins cap als 10-1 1 anys Michkle Boix i Buscail

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F