Affordable Access

FARKLI KAFA POZİSYONUNUN OTUR-ERİŞ TEST PERFORMANSINA ETKİSİ / THE EFFECT OF DIFFERENT HEAD POSITION ON SIT AND REACH TEST PERFORMANCE

Authors
Publisher
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ / JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES
Publication Date

Abstract

Kafa pozisyonunun otur - eriş test perfonnansına etkisinin araştıonayı amaçlayan bu çalışma)'a yaşları 7 - 18arasında değişen 557' si erkek 585' i bayan toplam i J42 denek katıldl. Çalışmada denekler iki farklı teknikleotur - eriş testi uyguladı, birincisinde deneğin kafası önde ve kollarının arasLnda iken ikincisinde kafagerideydi. Ölçümler sonucunda her iki teknik içinde bütün yaş grupları arasındaki fark Vaı)'ans Analizi ile (ANOVA ) belirlenirken, iki teknik arasındaki fark ise her ikı cinsiyet için t testi ile belirlendi. Çalısmasonuçlart bütün yaş gruplarında ve her iki cinsiyelte de kafanın önde olduğu tekniğin değerlerinin diğertekniğe göre anlamlı oranda yüksekti ( p<O.O i ). Aynca yine ölçüm sonuçlan gösterdi ki bayan deneklerinesneklik değerleri her iki teknikte de erkeklerden daha yüksek çıkmıştır (p<O.OI). Sonuç olarak, otureriştesti sırasında testin standart olması için testten önce kafanın pozisyonu belirtilmelidir.Anahtar Kelimeler: Esneklik, Otur - Eriş Testi ABSTR4.CTTotally 1142 subjects who were 557 male and 585 female aged 7- 18 years participated in this study that waspurposcd to detennine the effect of different head pasition on sit and reach test perfomıance. In this study thesubjects perfonned sit and reaeh test with Iwo diffcrent techniques, for Ihe first technique head of subject wasin down between anns (head down positıon ) and for the seeand position head of subject was on behind (head up position ). Differences between all age groups and both sex were deterrnined by ANOVA andcomparison of two techniquas was done by independent t tcsl. Results indicated that in aH ages and both sexscores of sit and reach test in head down pasition was signifıcantly higher than head up pasition (p<O.Ol).Alsa results reflected that female subjects had significantly higher score than male in both techniques(p<O.O i ).Consequent1y to standardize the sit and reac test Iıead pasition of the subject should be explainedbe fare the test.Key Words : Flexibility, Sit and Reach Test

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments