Affordable Access

Programa del curs 1985-1986, Curs Lluís Solé i Sabarís

Publisher
Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Programa del Curs 1985-86, Curs Lluís Solé i Sabarís 1985 OCTUBRE - Curset sobre l'acció humana i els riscs naturals a muntanya. 25-Z/ setembre i 7-11 octubre: Joan BECAT, Maria de BOLOs, Josep M. CAMARA- SA, C. CARRERAS, Ll. CASASSAS, Jordi COROMINAS, Antonio GÓMEZ, Josep M. PANAREDA i Albert SERRAlOSA. (Organitzat conjuntament amb el Centre de Recerca i d'Estudis Catalans de la Univer- sitat de Perpinya) - Recordanea de Lluís Solé i Sabarís Divendres 18: Concert de Lluisa MORALES, clavecinista a la Capella de Santa Ágata: obres de J.S. Bach, A. Cabezón, lPh. Rameau i D. Scarlatti. NOVEMBRE - Dimarts 5: Sessió Academica. Josep IGLÉSIES: Lluís Solé vist des de la geografia. Joan VILÁ 1 VALENTÍ: Lluís Solé Sabarís: un difícil magisterio Salvador LLOBET: l1uís Solé i la geografia catalana de la immediata postguerra. - Sessió inaugural del curs 1985-86 Divendres 22: Conferencia. Josep M. BRICALL, de la Facultat de Dret de la Univer- sitat de Barcelona: Notes sobre l'economia i el territorio DESEMBRE - Divendres 13: Conferencia. David SERRAT, de la Facultat de Geologia de la Univer- sitat de Barcelona: Elquaternari glacial del Pirineu. 103 1986 GENER - Curset sobre tecniques i metodes de la fotointerpretació CarIes CARRERAS, Antoni FARRAs, Josep M. RABELLA i David SERRAT. Coor- dinador: Benjamí SABIRON. Amb la col·laboració de I'Institut Cartografíe de Catalunya. - Divendres 31: Conferencia. Jaume CALVET, de la Facultat de Geologia de la Univer- sitat de Barcelona: Alguns aspectes de teledetecció a l'estudi deis processos naturals. FEBRER - Curset sobre I'estudi del glaciarisme al Pirineu. Josepa BRU, del Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona. - Divendres 14: Conferencia. Ramon MARGALEF, de la Facultat de Biologia de la Uni- versitat de Barcelona: Principis d'una limnologia regional de Catalunya. MAR~ - Sortida d'estudi a Solsona-Olius i I~t Cardener. ABRIL - Curset d'introducció a .Ia pluviometria de Catalunya Xavier MARrÍN VIDE, del Departam

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments