Affordable Access

Проблема релігійно-конфесійної толерантності в сучасній Україні

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • B Philosophy (General)
  • Bl Religion
  • H Social Sciences (General)

Abstract

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAF0F3E3EBE8E920F1F2B3EB20E7E1B3F0EAE020EEF1F2312E646F63> ББК 60.524.251+60.027+60.028,13 Т52 УДК 316.647.5+172.3 Т52 Рекомендовано до друку вченою радою університету, протокол №1, від 31 серпня 2007 року. За повного або часткового відтворення матеріалів цього видання посилання на нього обов'язкове. Висловлені у виданні думки належать виключно авторам. Редакційна колегія: В.О. Бакальчук М.А. Козловець В.С. Крисаченко Л.І. Мазука П.Ю. Саух (керівник) ГТ1 • • • ^ •Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу” від 29 травня 2007 р. / За заг. ред. П.Ю. Сауха - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. - 124 с. У виступах учасників "круглого столу" розглянуті філософські аспекти проблеми толерантності, історичні корені проблем полікультурності та формування якостей толерантності в умовах глобалізованого світу, механізми толерантного спілкування і взаємодії в контексті міжкультурної та внутрішньокультурної комунікацій, а також висвітлені різноманітні форми прояву толерантності та інтолерантності в соціокультурному просторі сучасного українського суспільства. 60.524.251+60.027+60.028,13 © Ж итомирський держ авний університет імені Івана Ф ранка 2 ЛИТВИНЕНКО Олександр Миколайович провідний експерт політико-правових програм Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова Проблема релігійно-конфесійної толерантності в сучасній Україні Толерантність у міжконфесійних відносинах стає традицією сучасної Європи. Як писав французький фахівець з соціології релігії Ж.-П. Віллєм, "Сьогодні в Європі релігійний плюралізм визнано не лише на інституційному рівні, а й на рівні культури та менталітетів. Усе більша кількість осіб полишає ексклюзивістську точку зору, припускаючи не лише, що існують інші релігії, крім їхньої, а й те, що ці інші релігії мають свою правду. На рівні суспільної свідомості це явище присутнє і в Україні. За результ

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments