Affordable Access

2000-2004 yılları arasında izole edilen üropatojen Escherichia coli suşlarında artan antibiyotik direnci

Authors
Publisher
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

SüleymanDemirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2006 Aralık; 13(4) 2000-2004 yılları arasında izole edilen üropatojen Escherichia coli suşlarında artan antibiyotik direnci Onur Kaya, Füsun Zeynep Akçam, Cemile Uyar, Canan Demir, Güler Yaylı Özet Üriner sistem infeksiyonları antimikrobiyallere artan direnç oranı ile birlikte en sık görülen infeksiyonlar arasındadır. Bu çalışmanın amacı Ocak 2000 ile Ocak 2004 arasında üriner sistem infeksiyonlu hastalardan izole edilen Escherichia coli izolatlarının direnç değişimlerini saptamaktır. Çalışma retrospektif olarak planlanmıştır. Izole edilen 457 üropatojen Escherichia coli suşunun ampisilin, amoksisilin-klavulonat, sefuroksim, seftizoksim, seftriakson, seftazidim, sefotaksim, aztreonam, gentamisin, amikasin, tobramisin, netilmisin, trimetoprim-sülfametoksazol, norfloksasin, siprofloksasin, sefoperazon-sulbaktam ve imipeneme karşı duyarlılıkları değerlendirildi. Ampisilinin % 66.4 ile en yüksek, imipenemin ise % 1 ile en düşük dirençli olduğu gösterildi. Yıllara göre karşılaştırıldığında amoksisilin-klavulonat, sefuroksim, seftizoksim, seftriakson, seftazidim, sefotaksim, aztreonam, gentamisin, tobramisin, norfloksasin, siprofloksasin ve sefoperazon- sulbaktamda direnç artışları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F