Affordable Access

Carta de poblament i de franqueses

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Ramon Viladés 7 00 ~~~~ carta de Poblament Franqueses de la Pobla de Lillet El monestir de Santa Maria va ser un deis prlmers locus de poblament de la vall de Llllet. Actualment continua essent un deis tresors monumentals de la vila. Fotografia del claustre leta a primers de segle. fClSNEROS/ARXIU PUJALS EL BERGUEDÁ, des de finals del segle X, era govemat per vescomtes. No és fins a finals del segle XI que, al nord, sorgeixen les baronies de Pinós i Ma- taplana, mentre que el dominidels ter- ri toris del sud pertanyerá a altres se- nyories. Era habitual a la baixaedat mitpna, sobretot a partir del segle XII 1, que reis i senyors atorguessin cartes de pobla- ment i franqueses . Les primeres cartes de poblament que coneixem són les de Cardona (986), Barcelona (1025), Tarragona i Tortosa (11 49), Bagá (1234), Berga (1256), Puig-reig (1281) , etc. Quanjaume I i Pereel Gran, durant elsegle XIII, fundaren noves viles, afa- vorides per privilegis, els senyors de la Catalunya interior es varen veure obligats a pujar al mateix carro. Algu- nes d 'aquestes cartes senyorials cor- responen a l'época de les lluites entre reis i senyors Si donem una ullada a les localitatsque van serafavorides per cartes de poblament, ens adonarem que són les situades en llocs estraté- gics deis riu s Segre , Cardene r i Llobregat, les quals eren dominades per les famílies més belligerants i bel - licoses, entre elles els Pinós i els Mata- plana (l) Una carta de poblament és la con- cessió feta per un rei o un senyor als veins d'una població a fi que aquests s'hi arrelin definitivament i, de passa- da, crearel clima necessari peraatrau- re'n de nous. També es fundaven no- ves viles a causa deIs interessossenyo- rials. Així, lesanomenades "Vilanova» pertanyen a aquest grup Aquestes cartes anaven acompanyades d 'una série de franqueses llibertats, privile- gis,exempcionsd'impostos, etc., com veurem més endavant. Així el sobirá o el senyor s'assegurava la fidelitat deIs

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments