Affordable Access

Material culture and quality of urban life

Authors
Publisher
Temes de disseny
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

TEMPS DE DISSENY 7/EORIA ESTÉTICA I MITJANS DE MASSES FRANCISCO JAVIER DE MELO FRANCISCO JAVIER DE MELO Llicenciat en Filosofía. Membre de la Sociedad Asturiana de Filosofía (SAF). Membre del Seminario de Es- tética y Semiótica (SEYS) de la Uni- versitat d'Oviedo. Avui és ben sabut que els valors estètics no són res absolut, sinó que es relacionen estretament amb la situació històrico-social en què sorgeixen. Reflec- teixen críticament o submisament el context econò- mic, ètic, artístic, etc., on es troben inserits. Són, doncs, fruit d'una veritat d'època i no eterna. Delimitar què és propi o no per a incrementar la categoria de valor estètic, es converteix, en aquest sen- tit, en una feina oberta a la polèmica des del mo- ment en què s'accepta la historicitat hermenéutica del mateix concepte de valor estètic. I això és el que s'esdevé amb l'intent d'establir el caràcter artístic dels mitjans iconics de comunicació de masses: la polè- mica se suma consubstancialment al desenrotllament d'aquests mitjans, a partir de llur mateix naixement. Primer fou la fotografia, després el cartell, el ci- ne, els còmics, més tard la televisió i ara el vídeo i l'ordinador: la història de tots aquests mitjans ha es- tat jalonada pels enfrontaments entre els qui n'ad- meten les potencialitats artístiques i les possibilitats de crear un producte d'estètica notable i no desvir- tuada, i els qui, contràriament, només hi veuen el triomf de la vulgaritat i la banalització de l'art veri- table, cosa que ens enfonsa en la més burda de les subcultures. Actualment sembla que la disputa ja no produeix l'estrèpit de no fa gaires anys, i és que avui l'afebli- ment de les actituds enfrontades s'imposa en tots els ambitSj.com a tribut al nou ordre de la postmoderni- tat. Aquesta, segons Lipovetsky, té per objecte el relaxament de l'espai artístic, paral·lelament a una societat en què les ideologies dures ja no en- tren, on les institucions busquen l'opció i la parti- cipació, on els papers i les identitats

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments