Affordable Access

Damunt Damunt, núm. 28

Publisher
Associació Gent de la vila
Source
Legacy

Abstract

DAIVIUNT DAMUNT REVISTA D'INFORIVIACIÓ LOCAL Sant Juan. Setembre 1.993. N°. 28. DAMUNT DAMUNT Revista d'informació local SANT JOAN (MALLORCA) SETEMBRE 1.993-NÚM. 28 Depasit Legal PM-673-1991 Domicili: Major, 68 07240- Sant Joan (Mallorca) Tel. 52.61.83 Director: Miguel Florit Huguet Col.laboradors: Antoni Amengual Barceló Antònia Amengual Salva Francesc Alzamora Bauza Joan Barceló Serra Margalida Bauzá Bover Guillem Company Bauzá Gabriel Company Ggyá Mino Company Perez Carles Costa Salom Josep Estelrich Costa Catalina LluIsa Gaya.' Bauza Antònia-Pilar Mas Jaume Cati Fullana Matas Gabriel Monserrat Monserrat Joan Jaime Nigorra Bárbara Matas Sastre Joan Matas Sastre Guillem Bou Mas Joan Gayá Matas Antònia Torrens Jaume Maria Ordinas Marc Vidal Bonet Imprès a: APOSTOL Y CIVILIZADOR PETRA (MALLORCA) Tirada. 400 exemplars CONTINGUT SALUTACIÓ, pág. 3 NOTÍCIES LOCALS, pág. 4 a 14 POEMES, GLOSES I GLOSADORS, pág. 14 a 20 OASI BAIX DE LA VILA, per M.F.H.,pág. 21 i 22 SEQUER DE FIGUES I LES VERGES, per Carles Costa i Salom, pág. 23 i 24 NOTÍCIES DE DARRERA HORA, pág. 24. COMENTARI, pág. 25 DÉU SAP A ON (Conte quasi real) pág. 26 i 27 EL PETIT MUSEU DE LA RECTORIA; PER Mn. Josep Estelrich i Costa, pág.28,29 i 30 FITXES A LLOURE, per M.F.H., pág.31 FOTOGRAFIA DE LA COBERTA, SONIA CAMPINS, pintora. FOTOGRAFIA DE LA CONTRACOBERTA: Antònia Caimari Jaume. NOTA: Els escrits publicats expresen unicamnt 1"opinió dels seus autors, els quals es fan responsables del seu contingut. La Redacció no s'identifica necessa- riament amb el contingut dels escrits. 3 SALUTACIÓ Tenin tantes coses que dir des de la tercera página, que aquest mes triarem el camí més curt, fent una "salutació" molt breu, devant el perill d'intentar justificar el que no és justificable. La Redacció 4 NOTÍCIES LOCALS VALL D - AOSTA Els components del grup Aires popular picsa italiana. En fi, aquest de Pagesia várem visitar Italia el viatge va

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F