Affordable Access

Cent anys d'una festa

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0203_087 LLIBRES ^ * - R E V I S T A DI; GiKONA-* NÚM. 203 Novi-.Muiii'-Di-.siíMitiJi; 2000 •r-ls.üISy Cent anys d'una festa LÓPEZ I VÁZQUEZ, XivkT ífiKmi.) La Festa de L'Arbre. Un fet cátala de projecció europea (1899-1999). Dipuciiaú til' (nniiKi. Giiuiu, l')')9. I80pjgiiius. El IlibiL' comenta 'inib un to d 'ho i ior JLiscificíu: "iin tct c;ic;ilá de pro jecc ió e u r o - pea». Es l;i crónica de l'ori- gcii de hi Festíi de l'Arlire, que ha complcrt el seu pri- mer centenari . L'any 1898 un enginyer agrónom, Rafel PUÍLÍ i Valls, projecta a Li yiii!i>n,tyíiiii LHin festa perqué ¡a geii t r e e o r d é s q u e era '•Thora de sembrar i plantar». L'arcicle-idea fon portat a la primera realitJl per un ines- tre de Santjoan de les .iMia- desses, Josep M. Aiidreu i l^eñé. Segons aquell model, a Barcelona van repetir la celebrado un mes niés tard. Després va venir la p ro - j e c c i ó e u r o p e a , grácies a riinpuls de l 'Expo Interna- cional de París. Els paisos inés avaiit^ats d 'Europa vati assunur la Festa de l'Arbre a partir del model nascuc aquí. La crónica de l 'inici i d'aquella projecció presenta la precisió del tec, ben joiós p e r la c o r r e s p o n e n t pare g i ronina . Després de cent anys ]"est!maci6 forestal ha crescut, i aquesta és la part mes notable i didáctica del Ilibre, coordinat per Xavier López , b ió l eg i e d u c a d o r atnbiental. Neus Bruguera, protessora i il-lustradora, hi apor ta el c rea t iu disseny. L 'obra traspassa Testr ic ta Festa de l 'Arbre i obre les seves planes a les relacions Iiistóriques entre Thome i el bosc, veritablemenc d 'amor i odi; hi ha noticia puntual deis espais pro tegi t s , i de l'arbre a ciiitac com ;i e le- mcnc u r b a n i t z a d o r - e l s enjardinaments i eis arbrats- i acaba amb un programa d 'ai t c o n t i n g u t e d u c a t i u , que tiiidrá una e x c e M e n t acollida ais centres corros- ponen ts. C^impleta el voluní una extensa informació gráfica

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F