Affordable Access

Технологія підготовки майбутніх учителів початкової школи до класного керівництва

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Lb1501 Primary Education
  • Lb2300 Higher Education

Abstract

04sholkk.rtf О.Л. Шквир. Технологія підготовки майбутніх учителів початкової школи до класного керівництва УДК 371.13 (043.3) О.Л. Шквир, старший викладач (Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут) ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО КЛАСНОГО КЕРІВНИЦТВА У статті розкрито специфіку розробленої автором технології підготовки майбутніх класних керівників поча- ткової школи. Проблема вдосконалення системи виховання підростаючого покоління, зокрема молодших школярів, набу- ває особливої актуальності за нових соціокультурних умов. Вихідні концептуальні положення щодо змісту й організації процесу виховання в початковій школі ґрунтуються на основних засадах Закону України "Про зага- льну середню освіту", Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Національної програми "Діти України". У їх реалізації провідну роль має відігравати ерудований, професійно підготовлений учитель – класний керівник. У початковій школі відбуваються значні позитивні зміни: вона стала чотирирічною; відкриваються різнома- нітні навчальні заклади, в яких діти можуть одержати початкову освіту; затверджені державні стандарти; ство- рюються нові навчальні програми і підручники; поширюється комп’ютеризація навчання. Проте соціоекологіч- ні проблеми, слабка матеріально-технічна база системи охорони здоров’я й освіти є причиною зниження фізич- ного, психічного та духовного здоров’я молодших школярів. Саме з цього і випливає актуальна наукова про- блема пошуку шляхів удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до класно- го керівництва за нових умов. Науковцями проведено низку досліджень, у яких розглядалися різні аспекти діяльності класного керівника: методологічні засади (Н.П.Волкова, Л.Я.Гордін, Н.Є.Щуркова); проблема змісту, методів, форм організації ви- ховної роботи (М.І.Болдирєв, В.М.Оржеховська, М.І.Рожков); формування в учнів гуманних взаємовідносин (В.О.Білоусова, Г.П.Васянович, Т.І.Люріна);

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F