Affordable Access

VELED ÇELEBİ İZBUDAK'IN "TÜRK DİLİNE MEDHAL" ADLI ESERi ÜZERİNE BİR İNCELEME

Authors
Publisher
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Publication Date

Abstract

ÖZET"Türk Diline Medlını", Osnıanlının son dönemlerindeyetişmiş olan büyük dil<.:i Yeled Çelebi'nin Türk Dili ilc ilgiliyaptığı kısa bir inceleme kitabıdır 'Türk Diline Giriş' anlamınıtaşıyan eser, aslında yazarın yine kendisine ait olan "Türk DiliLügati" adlı 12 ciltlik büyük Türkçc sözlügüne önsöz vcya girişbölümü olarak düşünlllmüş fakat dalıa sonra yazar tarafındangenişletilerek düzenlenmiş ve ayrı bir kitap olarak yayımlanmıştır.Türk Diline Mcdhal'de yazar. Türkc,:eyi genel hatlarıyladeğerlendiriı) ı/lIııtmış ve Türk dilinin dünyanın en büyüklisanlarından biri olduğuııu ilmı olarak ispata çalışmıştır. Daha çokTürkc,:enin sesbilgisi ve ctinıolojisi üzerinde durlılan eserde imın,şekilbilgisi ve anlam bilgisi konularına da yer verilmiştir. Ayrıcaeserde dilbilgisinin haricinde zaman zaman dilbilim ve dil felsefesikonularına da girişilmiştir. Bütün bu yönleriyle Tülrk DilineMedlıal, yazıldığı dönem itibariyle ileri seviyede bir eserdir.ABSTRACT"Türk Diline Medhal" is a short study book on Turkishlanguage written by the great Iinguist Veled Çelebi, who waseducated at the last period of Ottoman empire. 'nıe work, whichmeans 'lrıtroduction to Turkish L1nguage' had been prepared as anintroduction to the wriıer's own study Turkish dictionarycomposcd of 12 volumes called 'Turkish Language Dictionary"But later it was published as a different book after having beenimproved and reorganized.In "Tlirk Diline Medhal", the writer introduces Turkishfrom a general perspective and scientifically tries to prove thatTurkish language is one of the grcatest languages of the world. Thework intensively indudes the phonctic and etymology of Turkishlanguage and also includes such subjects like orthography,morphology and scnıantic. In addition to this. subjeets likelingııistic and philosophy of liııguisıic are examined in the worktogetiler with grammar from time to time. With all these features,"Türk Di line Medlıal" is a work of advanced leve! in its period.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.