Affordable Access

El patrimoni industrial de l'Alt Ter

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0214_052 $2 \\\(A f- REVISTA D E G J R O N A - * KÚM. 21:1 [1.ÍI.IOI.-AÍ;C)S[- 2002 DOSSIER El patrimoní industrial de l'AIt Ter Rosa Serra Rotes E l patrimoni preindustrial i industrial de la comarca del Ripollés no es pot entendre sense teñir ben pre-sent la importancia del riu Ter i deis seus afluents. Des del final del s. IX i molt especialment del s. X l'interés deis senyors jurisdiccionals peí control de l'aigua és un fet. L'aigua no és només una font de vida sino també de riquesa, ates que vinculáis a l'aigua i al seu control hi ha els horts, la pesca, els guals i els ponts i també, des d'aquesta época tan reculada, els molins bataners i paperers, tornalls d'esmolar, molines serradores i, sobretot, a la comarca del Ripollés, fargues. Molins I fargues En el curs alt del Ter l'aigua fou monopoli deis senyors laics i eclesiástics, que en feren una de les seves principáis fonts d'ingressos. Aquest és el cas deis monestirs de Sant Joan de les Abadesses i de Santa María de Ripoll, que van controlar bona part deis molins fariners, drapers i de les fargues de les seves zones d'influéncia. Així, per exemple, des de s. X el monestir de Ripoll era senyor del Freser, des de la Corba fins a Ripoll, i a llarg deis segles es succeíren els conflictes per l'ús de l'aigua; al s. XVIII el control de l'aigua enfronta el monestir de Ripoll amb l'intendent general de Catalunya. Les velles fargues d'origen medieval foren el pilar sobre el qual, alss. XIX i XX, esforní part de la nova industria metal-lúr- glca. A Campdevánol, la valla farga del Grau o del Rotllan tre- ballá fIns al 1878, pero en aquest indret el 1875 un deis socis funda una industria moderna molt important, la farga Casano- va. I seguint el model de colonia textil, al voltant de la vella farga d'Ordeig, prop deTorelló (Osona), els Lacambra funda- ren la colonia Lacambra, dedicada a la prodúcelo de laminats i calderería de coure. El patrimoni textil Pero de tot el patrimoni destaca amb diferencia e

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F