Affordable Access

L'Origen de l'arquitectura en pedra i l'urbanisme a la Catalunya Occidental

Authors
Publisher
Universitat de Vic
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

L'ORIGEN DE L'ARQUITECTURA EN PEDRA I L'URBANISME A LA CATALUNYA OCCIDENTAL Emili Junyent, ~ n ~ e l Lafuente i Joan B. Lopez L'estudi dels assentaments estables, l'origen, les carac- terístiques i evolució i les formes d'organització i explota- ció del territori a les planes que circumden la conca del Segre i els seus afluents laterals (Llobregós, Sió, Ondara, Corb, Femosa i Set) presenten, encara avui, dues dificultats principals: la incorporació tardana de les excavacions en extensió dins la prhctica de la recerca arqueolbgica i el carhc- ter exclusivament catalogador i d'adscripció cultural en qub ha desembocat la intensa activitat prospectora que es des- envolupa a la zona. Els estudis dels jaciments excavats darrerament, que per- metrien una primera aproximació a l'anhlisi de l'organitza- ció de l'espai urb'a, romanen prhcticament inkdits: Genó i Car- retelh (Aitona, el Baix Segre) i les Paretetes (Albagés, les Gar- rigues) (Bronze final 11). O bé han estat publicats parcialment: la Colomina 2 (Gerb, la Noguera) (Bronze final 111), Serra del Calvari (la Granja d'Escap, el Baix Segre) (Ferro I). Tanmateix, el conjunt del col.lectiu científic és cons- cient de la importhncia d'aquesta kea geogrifica, pel fet que és el bressol del primer urbanisme conegut en les terres al nord de l'Ebre, i els mecanismes que permetran d'aprofun- dir en l'anhlisi d'aquest fenomen, així com la seva posterior evolució, ja s'han engegat. Excavacions antigues com Masada de Ratón (Fraga) (Bronze mitjh - recent i Bronze fi- nal), Tossal de les Tenalles (Sidamon, el Pla d'urgell) (Bronze final i Ibbric) o Moli de 1'Espígol (Tornabous, 1'Urgell) (Ibbic) han estat molt recentment o són encara en curs de reexcavació per part de les universitats de Barcelona i Saragossa. La Universitat Autbnoma de Barcelona acaba de publicar, d'altra banda, la intervenció a Punta Farisa (Bronze mitjh) i la Universitat de Lleida reestudia el jaciment de Gebut (Soses, el Baix Segre) (Ibbric),

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments