Affordable Access

BURGHOUWT, Guillaume. Airline network development in Europe and its implications for airport planning

Authors
Publisher
Documents d'Anàlisi Geogràfica
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Sumari Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia Documents d’Anàlisi Geogràfica Se 51 rvei de Publicacions Universitat de Girona. Secció de Geografia NORMES PER A LA TRAMESA D'ORIGINALS 1. Els articles tramesos a la revista hauran de ser originals. Caldrà enviar-los electrònicament a: [email protected], sense identificar-ne l’autor o l’autora en el nom de l’arxiu, per assegurar l’anonimat quan s’enviï als censors i a les censores. Quan no es disposi d’accés a correu electrò- nic, es pot fer arribar l’original i dues còpies en paper, així com el text en suport magnètic, per correu postal a: Documents d’Anàlisi Geogràfica. Departament de Geografia. Edifici B. 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Espanya. Els articles s’han de mecanografiar en qualsevol dels processadors de text habituals (per a PC o per a Macintosh) a doble espai, font Times 12, en format de paper DIN A4 i amb una redac- ció clara i entenedora. Es dei numeració correlativa a l’angle inclosos el text, tot el materia «Estats de la qüestió i docume superaran les mil cinc-centes p informació següent: títol de l’ professió, adreça postal professio tarà un resum de 150 paraules les quatre llengues esmentade DAG donarà facilitats per com Excepcionalment, la revist 2. Per a les referències biblio Les al·lusions a autors en e a continuació entre parèntesis en el cas d’una citació textual, tesis, que inclourà necessàriam 3. Al final de l’article, s’hi in completes que permetin ident a) quan es tracti d’un llibre: Autor, cognom amb majús bre en cursiva; lloc d’edició b) quan es tracti d’un article: Autor, cognom amb majús ticle entre cometes; títol d c) quan es tracti d’una pàgina referència completa de la p Convé d’evitar les notes o r na. Per a les al·lusions i citacio 4. Les taules —l’única denom ques, etc.— aniran numerade fer una referència explícita a a 5. Les il·lustracions també h següents: a) Les fotografies han de ser en ma ha de ser de 10 x 15 cm Doc. Anàl. Ge

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments