Affordable Access

BURGHOUWT, Guillaume. Airline network development in Europe and its implications for airport planning

Authors
Publisher
Documents d'Anàlisi Geogràfica
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

Sumari Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia Documents d’Anàlisi Geogràfica Se 51 rvei de Publicacions Universitat de Girona. Secció de Geografia NORMES PER A LA TRAMESA D'ORIGINALS 1. Els articles tramesos a la revista hauran de ser originals. Caldrà enviar-los electrònicament a: [email protected], sense identificar-ne l’autor o l’autora en el nom de l’arxiu, per assegurar l’anonimat quan s’enviï als censors i a les censores. Quan no es disposi d’accés a correu electrò- nic, es pot fer arribar l’original i dues còpies en paper, així com el text en suport magnètic, per correu postal a: Documents d’Anàlisi Geogràfica. Departament de Geografia. Edifici B. 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Espanya. Els articles s’han de mecanografiar en qualsevol dels processadors de text habituals (per a PC o per a Macintosh) a doble espai, font Times 12, en format de paper DIN A4 i amb una redac- ció clara i entenedora. Es dei numeració correlativa a l’angle inclosos el text, tot el materia «Estats de la qüestió i docume superaran les mil cinc-centes p informació següent: títol de l’ professió, adreça postal professio tarà un resum de 150 paraules les quatre llengues esmentade DAG donarà facilitats per com Excepcionalment, la revist 2. Per a les referències biblio Les al·lusions a autors en e a continuació entre parèntesis en el cas d’una citació textual, tesis, que inclourà necessàriam 3. Al final de l’article, s’hi in completes que permetin ident a) quan es tracti d’un llibre: Autor, cognom amb majús bre en cursiva; lloc d’edició b) quan es tracti d’un article: Autor, cognom amb majús ticle entre cometes; títol d c) quan es tracti d’una pàgina referència completa de la p Convé d’evitar les notes o r na. Per a les al·lusions i citacio 4. Les taules —l’única denom ques, etc.— aniran numerade fer una referència explícita a a 5. Les il·lustracions també h següents: a) Les fotografies han de ser en ma ha de ser de 10 x 15 cm Doc. Anàl. Ge

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.