Affordable Access

Le recontre entre marxistes et chrétiens

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Srečanje med marksisti in kristjani Zdenko Roter l. V slovenski reviji za družbena vprašanja »Teorija in praksa« sem dosle j objavi! več prispevkov1>, ki različno zadevajo vprašanje o smislu in s tem tudi o nesmislu dialoga med marksisti in kri- stjani. Zato ne born obnavlja! vseh svojih tez in argumentov, mar- več navede! nekatere nove. Clanki, zlasti pa nekatere teze v njih, so naleteli na različen odmev tako med marksisti (komunisti) kakor tudi med kristjani (katoličani). Nekateri komunisti so dvo- mili že o oportunosti zastavitve vprašanja. Po njihovem mnenju je med marksistično in religiozno ideologijo mogoč samo neizpro- sen boj in s tem boj tudi zoper vse oblike obstoja in delovanja Cerkve kot organizirane družbene oblike religije. Za zadnja pre- tekla leta je po mnenju teh komunistov v našem družbenem živ- ljenju značilno prav to, da takega boja ni bilo, kar vse da je vodilo v oportunistično politiko zveze komunistov do religije pa tudi so- cialistične države do Cerkve. Podpis protokola med apostolsko sto- lica in jugoslovansko vlado da je zato razumeti le kot višek ne- ustrezne, nebojevite politike socialistične države in marksistične partije2>. Neka teri katoličani, zlasti posamezniki med tis timi, ki se s katolicizmom ukvarjajo poklicno, pa so to, da sem se pote- goval za dialog, presojali kot enkratno in izjemno dejanje, ki naj bi bilo izrazito »heretičen« pojav v slovenskem marksizmu in ki pomeni hkrati tudi znamenje njegovega razkrajanja. že sama od. zivnost (o njej sem navedel samo nekatere elemente) očitno priča, da je smisleno postaviti vprašanje o (ne)možnosti dialoga med marksisti in kristjani, da pa je treba pri tem izhajati iz našega družbenoga prostora ter dileme, ki v tej zvezi nastajajo razreše- vati ne zgolj na abstraktni, marveč na čimbolj konkretni ravni. Hkrati pa nas vsa ta odzivnost potrjuje še o nujnosti dialoga o religiji tudi med marksisti. Zagotovo se bo »izkazalo, da ni raz- prava med marksisti nič manj aktualna od razprave med marksisti

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments