Affordable Access

Zdenko Radelić, Hrvatska u Jugoslaviji 1945.-1991. Od zajedništva do razlaza. Školska knjiga, Zagreb, 2006, 701 str.

Authors
Publisher
Faculty of Philosophy in Osijek; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Zdenko Radelic, Hrvatsku u Jugoslaviji 1945. - 1991. Od zajedni\na do razlazs, Skolska knjiga, Zagreb, 2006,701. str. Radeliceva knjiga Hrvatska u Jugoslaviji 1945. I991. od zajedniitva do razlaza predstavlja dugo odekivanu sintezu hrvatske i jugoslavenske povijesti druge polovine 20. stoljeca. Nastala je na temelju dugogodiSnjeg znanstveno-istraZivadkoga rada na brojnim izvorima i literaturi tz razdoblja novije hrvatske povijesti, te prui,a cjelovit i sustavan prrkaz Hrvatske kao jedne od republika u federativnoj Jugoslaviji. Knjiga obuhvaca 701 stranicu i sastoji se od predgovora, uvoda, osam vecih poglavlja, zakljudka, priloga (tablice, karte i popisi), saZetka na engleskom jeziku, popisa rzvora i literature, popisa kratica, kazala imena i zemljopisnih pojmova, bilje5ke o autoru i tzbora iz bibliografije. U uvodnom dijelu Radelii upozorava na problem s kojim se susre6u svi istraZivadi povijesti komunistidkih drLava1, rled je, dakako, o jednostranosti rzyora. Dostupnost reZimskih dokumenata te nedostatak dokumenata nastalih kao rezultat djelovanja protivnika komunistidkog reLima, imali su za posljedicu stvaranje iskrivljene slike o pojedinim dogadajima i osobama. Sto se uvelike zadrLalo i do dana5njih dana. Prvo poglavlje obuhvaia razdoblje od 1918. do 1941. godine. Radelii istide kako su upravo te dvije godine, zajedno s 1945. i 1991. godinom, glavni vremenski medaii u 20. stoljecu i najvalmje prijelomnice u povijesti Hrvatske. U tom poglavlju autor govori o nastanku juZnoslavenske ideje u Hrvatskoj, stvaranju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca te poloZaju Hrvatske unutar novostvorene juZnoslavenske zajednice. Bitno je naglasiti da su se od samog podetka, medu prista5ama juZnoslavenskog ujedinjenja stvorile dvrye glavne struje - centralistidka i federalistidka - dui je medusobni sukob obiljeZio povijest monarhistidke, ali i komunistidke Jugoslavije. Ujedinjenje DrLave Slovenac\ Hrr,'ata i Srba sa Srbijom i Crnom Gorom, progla5eno l . prosinca 1918. godine. oznaci lo je pobjedu central is

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F