Affordable Access

Arxiu de Textos Catalans Antics. Els estudis arnaldians

Authors
Publisher
Anuari de la Societat Catalana de Filosofia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Arxiu de Textos Catalans Antics. Els estudis arnaldians tendre en quin sentit la teologia es una cicncia universal. A116 universal (Merlan es refereix aqui a la definicio d'An.post.) no es el tries abstracts sing a116 present en tot esser, precisament la dualitat d'es- ser i no-esser o, el clue es el matcix, u i multiple. Per aixo mateix no hi ha con- tradiccio entre cicncia de ]'esser en tant que esser i teologia, clue en tant que fi- losofia primera es universal puix que la cicncia que estudia allo tries universal es la ciencia dels elements constitutius de tota ousia i es, per taut, la ciencia de ]'es- ser en tant que esser i no en tant que es- set determinat com en les ciencies par- ticulars. Aixo es reforca per una lectura de Met, K, 3-7 on es veu en quin sentit una filosofia es primera: la prioritat es ontologica i correspon a un Ablei- tungsystem (sistema de derivacio, on, per exemplc, ]'estudi dels elements de les matematiques es primer per relacio a la geomctria i l'aritmetica). Also no vol dir que Aristotil no hagi efectivament criti- cat en alguns punts la derivacio del sen- sible a partir de les idees, sing que ell tambc, com Espeusip, Xenocrates i els academics en general, comparteixen un realisme conceptual i accepten una rea- litat suprascnsiblc i nomcs en el si d'a- quest realisme que, durant un temps, Aristotil ha compartit, es possible una teoria dc ]'esser en tant que esser. Aquest capitol de Merlan va iniciar un dcbat que contribui a ampliar ]'estudi sobre l'origen i evoluc16 dels conceptes aristotelics de filosofia primera, teologia i ontologia. El propi editor de la versio italiana, tan proper a Merlan en d'altres ocasions, Reale, tot i acceptar que la universalitat de la metafisica no es la de l'abstraccio, no pot acceptar aquesta interpretacio. Tampoc Mansion, qui defensa la dis- tincio entre metaphysica generalis i me- taphysica specialis. During considera els passatges en que es basa Merlan supe- rats per la teoria madura del Ilibre A on ousia es

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F