Affordable Access

Konference Třetí město

Authors
Publisher
Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Hm Sociology

Abstract

soccas2012-1.indb Zprávy 187 evropskými zeměmi z hlediska času stráve- ného cestováním za hranice vlastní země. Po ukázal přitom na data charakterizující Slovensko, které patří k ze mím, jejichž oby- vatelé vyjíždějí jako turisté poměrně málo za hranice své země. Daniel Topinka z Kated- ry sociologie a andragogiky FF UP v Olo- mou ci se ve svém vystoupení zabýval „Pro- měnami života v sociálně vy lou čených mís- tech moravských měst“. Ve svém příspěvku se zabýval situací ve čtyřech moravských městech – Olomouci, Přerově, Brně a Ostra- vě. Na příkladě Brna de mon stroval, že vy- lou čená místa se nemusí nacházet jen na pe- riferii měst, ale mohou být situována přímo v jejich centrech. Na zna čil také postup degradace některých míst a formy životní- ho stylu jejich obyvatel. Tomáš Kobes z Ka- ted ry sociologie FF ZU v Plzni se ve svém pří spěvku nazvaném „Jak Laco do osady při šel. Změny způsobu života v marginali- zovaném prostředí“ za měřil na osudy jed- noho z obyvatel romské osady na východ- ním Slovensku, který se stal reprezentan- tem své komunity. Vykreslil podmínky, v nichž Rómové v osadě žijí, a podrobněji se zabýval vztahem hrdiny svého příběhu ke starostovi vesnice, na jejímž území se osa- da nachází. Poukázal na taktiku, kterou oba reprezentanti svých ko munit používají. Konference o změnách způsobu života a jejich sociokulturních souvislostech uká- zala na mnohodimenzionálnost pojmu způ- sob života a na různorodost jeho sociokul- turních souvislostí. Poskytla inspiraci pro možnou restrukturalizaci a snad i renezan- ci pojmu způsob života. Helena Kubátová, František Znebejánek Konference Třetí město Brno, 4.–5. listopadu 2011 Třetí město byl název další v řadě konferencí věnovaných problematice současných měst, kterou uspořádaly 4.–5. listopadu 2011 Ka- tedra sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a In sti tut pro výzkum reprodukce a integrace spo- lečnosti (IVRIS) za podpory statutárního města Brna. Poněkud kryptický

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments