Affordable Access

2n Congrés Europeu sobre Planificació Lingüística

Authors
Publisher
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

2n Congrés Europeu sobre Planificació Lingüística 2n Congrés Europeu sobre Planificació Lingüística http://cultura.gencat.es/llengcat/noves/congres La llengua a lnternet ~:.";.': :=:.:.~':.:..·.:.":.~.....:.:.....d·: :..':"::: :~::::. '=~:...~=:.~ .:J , p _ ,T. 4< ~of , • • " • • 4 .~...,"'" ' ••· <l' .",.( do l. .: • • • · , ..,... ••• To ,O' • _ oo4· ... _<H ".e ""'•••_ o4o ,¡, I _ I _ • . ;=~ <Io z.Joo , , ol . lt< <Io "' . f l •• e' m polib <_oId ·_ __ "ot.~ . __ 01. < 1 .""' . ...... '... ... . '""""., .. _ •..s-d.. I . ~ '~<>, _h .. _4.1_,"'''''' _ n.nof. P.. u ~ ... • 1 f'''''' xlll 1 to. 4 """ •• , "_'" , ... ,. " .: , . ........ 01. o ·_ · ,·..., ... . ~ .. . ~. I4l'.~." • • •• _ . . .. c:...... U I. T... . c:_ ll"'P. · ... ............ Ñ .. _ . _ • • _ _ ._• .... . I ~.. " • •• • • " ....... ......ml. .......... ...... ._ .. o'" , ,-, 40 . ......"""" • . t, .~ . o~ _•.n._ O'" -"o~~. "" o<l• • Io. ... ..~'.. . " ..·il . I'<:_ p,_ ••"' iF _ "",-, d·_ _ ••• 11 "'" ,,~ . d"'f ol 4. 1. P ~. ... . • _. "" ~I" :.;.',,"':;',.,:l'c~;;:-~P. ~' '., ~"' ~ , Po1>" '" d ~ <fet1\1.11II0 ,.,.~In...lo~' ··i On¡ dn ll z odQ PlIp..nlt:ril aris d.. prau.nloc:lÓ InsCIII ·leclo.. , AC(;Iluos l ",.rv.. ls -, I nfom~d6 I .. risll"", Ob j.. ct l.. ~ I ."'Oi ÒnJ{I ,,~ Flin .. n da de b'" Més serveis, més a prop La Plat aforma no s'ac aba aq uí i m illo rarà am b noves prestacions . forma virtual perqu è tot s dos pu- guin enr iquir-se am b les apo rta- cions m útues. Co ncebuda co m un a fines tra oberta, el Fòrum con- té dues àrees: en la primera, el Co- mit è Cien tífic proposa als nostres visitan ts tem es o àm bits per a la refl exi ó que co n t r ibue ixe n a construir virtua lmen t el Cong rés, mentre que e n la sego na e ls internautes poden fer les seves apo rtacio ns sobre els tem es pro- posats prèviament o d'altr es. Els missatges qu e d'aques ta ma- nera es facin públics hauran de permetre identificar la pers ona que l'h a redactat per tal d'avan- çar en la creació de

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F