Affordable Access

Društvene vijesti: Međunarodna godina kemije 2011. proslavljena na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu

Authors
Publisher
Croatian Society of Chemical Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Kui_07-2012.vp:CorelVentura 7.0 društvene vijesti Meðunarodna godina kemije 2011. Proslava na Fakultetu kemijskog inÞenjerstva i tehnologije u Zagrebu Iako s malim zakašnjenjem, u našem znanstveno-struènom èaso- pisu “ Kemija u industriji”, kao sluÞbenom glasilu Hrvatskog druš- tva kemijskih inÞenjera i tehnologa i Hrvatskog kemijskog društva, potrebno je nešto reæi o obiljeÞavanju Meðunarodne godine ke- mije 2011. u nas. Èini mi se da, dok se u inozemstvu pridavalo više znaèaja tom dogaðaju, kod nas je taj èin prošao gotovo neprimjet- no i bez znaèajne medijske pozornost. Ako je i bilo pojedinaènih obiljeÞavanja, ona su bila lokalnog karaktera pojedinih institucija iako se kemija kao znanost kod nas poèela razvijati prije više od 120 godina. Danas se kemija kao obavezni predmet predaje u svim osnovnim i srednjim školama opæeg obrazovanja, u veæini struènih škola i na nizu fakulteta (osim ostalih na Prirodoslovno- matematièkom fakultetu, na Fakultetu kemijskog inÞenjerstva i tehnologije, Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Farmace- utsko-biokemijskom fakultetu, Tekstilno-tehnološkom fakultetu, Šumarskom, Agronomskom, medicinskim, prirodoslovnim i teh- nološkim fakultetima diljem zemlje i na mnogim veleuèilištima), što govori o znaèenju kemije u obrazovanju kao i u Þivotu opæe- nito. Jedan od znaèajnih nositelja razvoja kemije u nastavi i znanstve- nom radu na Sveuèilištu u Zagrebu je i današnji Fakultet kemijskog inÞenjerstva i tehnologije, na kojem je zapoèela nastava i znan- stveni i struèni istraÞivaèki rad iz kemije na nekadašnjem Ke- mijskom odsjeku Tehnièkog fakulteta u Zagrebu davne 1919. god. organiziranjem kemijskih odjela iz opæe, anorganske, analitièke, organske i fizikalne kemije. Razvoj kemije na FKIT-u više puta je opisan u našim monografijama izdanim prilikom proslava zna- èajnih obljetnica. Treba naglasiti da je nastava kao i istraÞivanje na našem fakultetu organizirana s naglaskom na njezinu primjenu u industriji i gospodarstvu opæenito. Kolokvijalno se taj studij z

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F