Affordable Access

Tràveling entre boira i clarianes. Cinquanta anys de cinema a Osona (1952-2002)

Authors
Publisher
Ausa
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

M.P”rez-Tr‹veling entre... AUSA · XX · 148-149 (2002) p. 245-262 © Patronat d’Estudis Osonencs Aproximació a l’evolució del cinema a la comarca d’Osona en els darrers cinquanta anys. L’article se centra sobretot en els sectors de la producció i l’exhibició, tant en el seu vessant professional com en l’ama- teur, i en els rodatges que han tingut per escenari el marc osonenc. Els esdeveni- ments es contextualitzen, sense intenció d’exhaustivitat, en tres plans diferents: en l’evolució històrica del país, i en els canvis que es produeixen en la indústria cinema- togràfica i en els hàbits de consum. A study of the evolution of cinema in the comarca of Osona over the last fifty years. The article deals with the local production and screening of films, on both the profes- sional and amateur levels, as well as revie- wing those that have used Osona for their location shoots. These aspects are then considered, though not exhaustively, in terms of the contexts of the historical deve- lopment of the country, the changes that have taken place in the cinematographic industry, and the shift in consumer habits. El text que teniu al davant és un primer intent d’explicar els esdeveniments del cinema a la comarca d’Osona en un període significatiu de la història ja centenà- ria d’aquest mitjà. Una forma d’entreteniment que en la seva complexitat tècnica, industrial o expressiva, pot sintetitzar i reflectir, a vegades de manera prou trans- parent, el teixit d’interessos que conforma allò que anomenem realitat. Com que el terreny és pràcticament inexplorat, he partit de l’estudi de les úniques fonts que hi ha a l’abast: la premsa local, les entrevistes i les escasses fonts bibliogrà- fiques que trobareu referenciades a peu de pàgina. Per als darrers vint-i-cinc anys, també he utilitzat els coneixements derivats de la meva pròpia experiència com a afeccionat, crític i historiador del cinema, i coneixedor –més o menys– de les interioritats de la indústria des de la talaia, amb prou bona vista, de Cineclu

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F