Affordable Access

L'ús de les llengües a la publicitat exterior a Barcelona i a sis altres ciutats l'any 1999

Authors
Publisher
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

L'ús de les llengües a la publicitat exterior a Barcelona i a sis altres ciutats l'any 1999 L'ús de les llengües a la publicitat exterior a Barcelona i a sis altres ciutats l'any 1999 Socioll liS;; isticu L'an y 1997 es van realitzar dos estud is de cas en el secto r socioeconòmic: l'un sobre la reto lació d 'establiments i l'alt re sobre la publicitat està tica, tot s dos a la ciu ta t de Barcelona. Eng ua ny s'ha co nsiderat conve- nient reprendre l'estudi sobre la publicit at i am pliar-lo a sis ciutats més. l'el que fa a la ret ola ció, menys mudabl e qu e la publici- tat , s'ha fet a les ma teixes sis ciuta ts. Aques- tes, de característiques d iverses, són : les ca- pitals del territori en q uè s 'est ru ct u ra administrati vament Catalu nya (Giro n a, Lleida i Tarragona), un a ciutat gran de la corona metropol itan a (Badalona) , i les capi- tals (Sabadell i Gra no llers) de dues coma r- ques de fort creixeme n t (el Vallès Occide n- tal i el Vallès Oriental ) o n l'ús del cata là i el castellà esta n influe nci ats pe r les caracte- rístiques sociode mogrà fiq ues de la seva gen t . Objectius de l'estudi característi· ques Aquest estudi reprèn un treball an terior de característiques sim ilars realit zat l'any 1997 a fi i efecte de determinar la proporció d' ús de les diferents llen gü es en el co n tex t dels anuncis come rcials de la publicit at exter ior a la ciutat de Barcelona (vegeu LLENGUA J ús, la, 199 7). Els ob jectius del treball, doncs, han estat els mate ixos qu e l'a ny 1997, és a dir: • Conè ixe r els usos lin gü ístics de la publici- tat exterior en els aspec tes següe n ts: llen- gua del missatge principal de l'anunci, llen - gua dels textos add iciona ls i llengua de l'anunciant o marca anunciad a. • Conè ixer la variabilita t d 'aqu ests usos lin - gü ístics en rela ció am b les variab les se- güents: tipus de supo rt, localit zació i sec- tor s d 'activitat. • Co nèixer l'evolució d 'aqu ests usos lingüís- tics en el període tran scorregut en t re 1997 i

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F