Affordable Access

La Placeta de Can Benet del Sot. Uns suggeriments

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ARTICLE_03 La Placeta de Can Benet del Sot Uns suggeriments Els primers dies d'aquest mes de desembre hem presentat a l'Ajuntament un ofici que textualment diu: «Vilassar de Mar, desembre de 1989. — Senyor: La Junta Directiva del Museu Municipal de Vilassar de MarEXPOSEM: QUE un anúc vilas- sarenc molt interessatper totes les vicissituds del nostrepoblé, i que al seu dia va quedar forga afectatper l'enderrocament de l'antiga masia de Can Benet del Sot, acaba de trametre'ns els esbossos i el text de presentado de dos projectes d'urbanit- zació del solar que ha deixat aquella casa. Aquesta Junta creu que a mes de respectar l'ambient rústec i historie del lloc, ambdós projectes del nostre amic li donen una urilitat versátil, que permet treure el maxim prqfit d'un espai que encara que no sigui de molts metres quadrats, davant deis pocs que tenim d'ús públic al case antíe de la vila, pensem que no se ntiauria de desaprofitar ni un pam en actuacions que el poblé no pugui treure'n profit. Sabem que el projeete municipal d'ordenaeió del conjunt de la Plaga de Pau Vila és en una fase molt avanzada, pero com que segurament es posara en pácti- caper etapes, pensem que s'és a temps de reconsiderar-lo. A mes, ens permetem dir-vos que som de l'opinió que en obres municipals de la importancia i de les característiques d'aquesta que aquí tractem, fóra molt ben vist que es convoques un concurs d'idees i d'entre les diverses que es presentessin triar la que es consideres mes adient, o ádhuc exposar-les a la considerado del poblé i que aquest opines. Sigiá com sigui, amb la present ADJVNTEM FUTOCÓPIES de les dues solu- cions proposades peí nostre anúc (la planta de la versió A, l'algat d'aquesta mateixa versió, i la planta de la versió B), i de la curta presentado que hifa, perqué creiem que son unes propostes que es mereixen que siguin conegudes del Consisto- ri, malgrat que la primera intenció del seu autor, que es vol maníenir en l'anommat, era que quedes «entre nos». A mes, NOTEFIQUEM QUE h

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments