Affordable Access

Odrazi Korvinova humanističkog kruga u Lucićevoj Robinji

Authors
Publisher
Croatian Academy of Science and Split Literary Circles and Arts; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ODRAZI KORVINOVA HUMANISTICKOG KRUGA U LUCICEVOJ ROB/Nil Josip Voncina Janus Pannonius (Ivan C:esmicki) pripada medu one ljude od pera (potekle iz hrvatskih strana) kojti su se okupi1i na budimskome dvoru kralja Matije Karvina da bi - unatoc svojoj visokoj humanistickoj ob- razovanosti i knjd.zevnoj vjest!ini (ili mozda: upravo zahvaljujuCi njima) - dobili takoder visoke ddavne funkcije, pa pobunivSii se protiv svo- jega suverena - zavrsili u izgnanstvu. U krugu intelektualaca na Kor- vinovu dvoru neko je vrijeme djelovao i Dubrovcanin Ludovik Cnijeviic Tuberon, pa je glas o •tome kulturnom krugu, posve pnirodno, dopirao i do slobodne republike kojoj je poznatu odu spjevao Hantibal Lucie. Stoga je posve prirodno da je taj Hvaranin, zivo ikontaktirajuCi s Dubrovnikom u cjelini (iako ne znamo ni jedne tamosnje osobe s kojom bi ISe posebno vezao), za temu svoje Robinje uzeo pricu o turskoj zarob- ljeniai, kceri hrvatSiko~sl"avonsko-dalmattinskoga bana iz Korvinova raz· doblja Blata Podmanickoga, i o njezinu osloboditelju mladom DerenCi- nu, »netjakU<< (ili maZda: unuku) takoder bana Emerika DerenOina, ko- j.i je skrivio tragicni krbavski poraz godine 1493. Prva Luciceva historijska nelogicnost sastoji se u tome sto je lik Ro- binje (koji simbold.zira razmjerno UISpjesnu vladavinu Korvinovu) uci- nio zavisnim od potomka DerenCinova (koj'i je uzrocnik porazu Srto je turskoj najezdi otvorio put u hrvatske zemlje). 309 U Robinji se vee odavno (od Vodnika i Kombola) naziru talozi pe- trarkistiOke poez,ije i nase domaee narodne pjesme. To pak znaci da bi u toj prvoj hrvatskoj drami s temat'i.kom iz •suvremene domaee povijes- ti »poetica fictio« prevladavala nad cvrstim argumentima znanstvene his- toriografije. I doista. Oslonivsi se na poznail:u i popularnu Povijest Hrvata Vje- koslava Klaiea, moiemo do u pojedinosti utvrdit!i kako je Bla.Z Podma- nicki (folklorni »Blaz MadZar« ili Lucieev »Majer Blaz«), zbog udjela u uroti protiv Karvina, bio godffie 1472. skinut s ban

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F