Affordable Access

El castell de Vilassar

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

article_07 to%%3 - g e n e r 2002 A R X I U JULIÀ LLADÓ i GRÀCIA el castell de Vilassar I vescomte Ponç Guerau, va senten- ciar que s'haurien de celebrar tres duels entre cavallers vassalls de Guadall Guillem contra els cavallers dels germans Guillem i Ramon Um- bert, fills d'Umbert I de ses Agu- des, senyor del Montseny. Les acusacions dels germans Umbert que Guadall Guillem i la seva mare Adelaida de Sant Vicenç no havien complert les "convinences" acordades entre els pares de Gua- dall i els pares dels Umbert, s'ha- vien exposat davant d'una assem- blea de senyors i nobles, a les por- tes de l'església de Sant Esteve de Ripollet, en un ampli semicercle sota els roures de la Rovira.' En aquest pL·cilum es volia resoldre el contenciós sobre les qüestions següents: la comanda de la torre de Vilassar, l'apropiació de les "franqueses"^ d'Agell i d'Argento- na i també d'haver-los pres el mas de Santa Maria (El Viver). No sa- bem com va anar el desenllaç d'a- quest torneig, de la més genuïna tradició germànica, celebrat entre els anys 1082 Í 1088, però sembla que va ser favorable a Guadall Guillem, perquè poc després veiem aquests primers Sant Vi- cenç actuar com a senyors alo- dials^ de Vilassar, i atorgant con- tractes i gestionant les franqueses d'Agell i d'Argentona com a feu- dal aris. Des de llavors el castell de Sant Vicenç (després Burriac) i el castell de Vilassar quedarien vin- culats durant més de 900 anys, fins als nostres dies, corrent pa- ral·lela la seva història sota el do- mini dels descendents de l'avi de Guadall Guillem, el primer Gua- dall documentat, que havia com- prat per 100 unces d'or amorí el feu de Sant Vicenç als comtes de Barcelona Berenguer Ramon I, la seva mare Ermessenda i la seva muller Guisla, a més d'altres feus dels comtats d'Osona i de Barce- lona, segurament entre els anys 1027 al 1035 en que va morir cl comte.^ És tradició, que en el cas- tell de Vilassar, poc abans del plet que hem descrit, es va ordir l

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F