Affordable Access

El risc químic i le territori

Authors
Publisher
Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Revista policia 23 CAT_Revista policia 1. PRIMERES CONSIDERACIONS En primer lloc, vull aclarir que l’encapçalament presenta unes imprecisions, si més no de caire científic. L’expressió forestal no és del tot precisa ja que indueix a pensar que els incendis de vegetació afecten únicament el bosc. El bosc és la part més espectacular i principal d’un incendi de vegetació, però no l’única. Tampoc és exclusivament vegetació el que s’abranda en un incendi «forestal». Hi ha granges, ermites, indústries en camp, llogarets, instal·lacions elèctriques, de gas o petrole- res, etc., que també estan amenaçades pel front de l’incendi. Per això, i sense can- viar el títol del treball, crec que val la pena esmentar que hauríem de parlar d’incen- dis rurals per ser més exactes. D’altra banda també parlem de risc químic o de risc industrial, amb sem- blants imprecisions. Quan parlem de risc industrial, per exemple, estem donant un sentit aplicat i limitat al concepte indústria. No volem pas dir que les indús- En els darrers cinquanta anys, a molts llocs del món, però principalment a la medi- terrània, territori i incendis forestals han sofert una dinàmica com mai s’havia donat. D’una banda el consum de territori per ampliar espai urbà ha augmentat de forma important, algu- nes d’aquestes accions s’han produït en espais sensibles al foc de vegetació. Els in - cen dis forestals han passat de ser un as pec te discret de la vida rural a agafar un pa per prin- cipal, també en els mitjans d’informació, so - bre tot a l’estiu. Els incendis forestals generen un pànic i un desconcert en una societat postmoderna, que rebutja manifestacions tan primàries de la natura quan aquestes escapen de la seva quotidianitat i control. El creixement urbà, concentrat en espais recurrents, fa que l’equilibri poblacional es des- compensi i deixi importants espais on l’incendi de vegetació es desenvolupa sense control. In the last 50 years, in many parts of the world but mainly in the Mediterranean area, land and forest f

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments