Affordable Access

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ EKONOMETRİK TALEP ANALİZİ

Authors
Publisher
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi / Journal of Economics and Administrative Sciences
Publication Date

Abstract

Öiet: Türkiye elektrik enerjisi talebinin incelendiği bu çalışmada elektriktalebinin belirleyicilerinin yansıtıldığı bir model oluşturmak, kısa ve uzun dönenitalep esneklikleri hakkında fikir verebilmek ve beş yıllık bir süre için talepprojeksiyonunda bulunmak gibi amaçlar giidülmüştür. Çalışmada 1970-2000dönemi yıllık zaman serisi verileri kullanılarak, Türkiye toplam vc tüketicigrupları (konutlar, sanayi, ticarethaneler, resmi daireler ile genel aydınlatma) içinekonometrik yöntemle elektrik talebi modellenmiştir. Ayrıca oluşturulan hatadüzeltme modelleri kullanılarak 2001-2005 dönemi için talep projeksiyonundabulunulmuştur. Çahşmada elde edilen bulgular, elektrik talebinin gelire karşıfiyattan daha duyarlı olduğunu göstermiştir. Gelir esneklikleri sanayi ve konutdışında önemli ölçülerde birden büyüktür, fiyat esneklikleri ise sıfıra yakındeğerler almaktadır. Ayrıca projeksiyon sonuçları, 2005 yılına kadar olandönemde elektrik talebinin Önemli oranlarda artacağını göstermektedir.' Abstract: This study examines the demand for cleetrical energy in Turkeyand aims at fitting a model covering determinants of the demand for electricity,finding short and long-run demand elasticities, and making demand prodection fora five-year period. An econometric model was estimated for overall Turkey andconsumer groups ( houses, industry, firms, official buildings and generalenlightenment) using time series data for the period of 1970-2000. Furthermore, ademand projection for the period of 2001-2005 was carried out by fitting errorcorrection models. Findings obtained in this study has shown that the demand forelectrieity is more sensitive to income than to price. Income elasticities for allconsumer groups, except for industry and houses, exceed the unity while priceelasticities are almost zero. Finally, the projection has shown that the demand forelectricity will be highly increase until 2005

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments