Tutkinnonuudistuksen satoa

Affordable Access

Download Read

Tutkinnonuudistuksen satoa

Authors
Publisher
Informaatiotutkimuksen yhdistys ry

Abstract

Tutkinnonuudistuksen satoa Kirjasto- ja informaatiopalvelualan koulu- tusohjelmassa opiskelevista ensimmäinen sai tutkintonsa valmiiksi, kun hänen pro gradu -tutkielmansa »Skenaariot kirjastojen tule- vaisuuden tutkimuksessa» hyväksyttiin Tampereen yliopiston kirjastotieteen ja in- formatiikan laitoksen laitosneuvostossa 19. 3. 1985. Todistuksen uuden tutkinnon suorit- tamisesta hän sai yhteiskuntatieteellisen tie- dekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 27. 3. 1985. Irmeli Kaikkonen (s. 1960) on kotoisin Vie- remältä. Ylioppilastutkinnon hän suoritti 1980 Iisalmessa ja opintonsa Tampereen yli- opistossa hän aloitti samana vuonna yhtenä niistä 32 opiskelijasta, jotka ensimmäisinä tulisivat suorittamaan uuden perustutkin- non. Irmeli Kaikkonen ehti ensimmäisenä vuosiluokasta päämääräänsä ja aikaa kului tehokkaasti opiskellen 4,7 vuotta. Tutkinnon- uudistusta paperilla suunnitelleiden mu- kaan 4,7 vuotta olisi keskimääräinen tutkin- non suorittamiseen kuluva aika. Siihen siis ensimmäisen vuosikerran nopein pääsi osoit- taen samalla, että suunnittelijoiden arvio on liian piukka. Vai onko vikaa tutkintovaati- muksissa? Uutta tutkintojärjestelmää ei pidetä hyvä- nä. Tämä käy ilmi mm. niistä ennakkotiedois- ta, jotka Korkeakoulu- ja tiedepoliittinen tut- kimussäätiö taannoin julkisti (esim. HS 16. 3. 1985, s. 23) yliopistojen tehokkaan toiminnan edellytyksiä koskevan tutkimuksen tutkin- nonuudistusosuudesta. Lehtitietojen mu- kaan kaikilla aloilla vaaditaan voimakkaasti tutkintojen joustavuuden ja valinnan vapau- den lisäämistä sekä putkimaisuuden ja kurs- simaisuuden vähentämistä. Kirjasto- ja informaatiopalvelualan koulu- tusohjelman ansioksi on mainittava, että siinä on vallinnut täysi vapaus sivuaineiden valin- nan osalta. Niinpä Irmeli Kaikkosen aineyh- distelmään kuuluu sosiologian, kirjallisuus- tieteen ja kunnallistieteen aineopintoja. Hän on itse sommitellut aineyhdistelmänsä ja se kielii selvästi siitä, että hän on jo opiskeluai- kanaan suunnitellut sijoittumi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F