Affordable Access

De la vida del Centre : Festes inagurals del nou hostatge del "Centre de Lectura"

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

FESTES INAUGURALS DEL NOU HOSTATGE DEL "CENTRE DE LECTURA" Definitivament s'ha fixat la data del 30 d'octubre corrent per a la inauguració del nos- tre edifici social. Els actes que se celebrin a tal objecte, revestiran extraordinaria solemnitat, i a ells hi seran convidades les autoritats locals i provincials, la Mancomunitat de Catalmya, I'Ajuntament de Barcelona i distingides personalitats. El programa de la diada, acordat en priucipi per la Directiva del CENTRE, és el se- güent : A les onze del mati, solenlne sessió en el ~Teat re Bartrina, per a fer entrega a don Evarist Fibregas i Pamies de I'Album que els Socis del CENTRE D E LECTURA li ofrenen en penyora de g r a t i t u d per l'acte generós realilzat per dit senyor en dotar al CEN.TRE D E LECTURA del magne edifici en que I'entitat s'hostatja. A continuació seran descoberts la lapida que en el frontal de I'Escala d'lionor de I'edifici recorda- ra la lliberalitat del Sr. Fibregas, i el bust del mateix senyor, que s'ostentara en el Saló d'Actes. Termenades aquestes cerimonies, se celebrara, a la Fonda de Londres, un apat dedicat a les il'lustres personalitats que hauran honrat, amb la seva presencia, els actes esmentats. A Les quatre de la tarda, festa de repartiment de premis als esciiptors premiats en ei IV Certaiiien del CENTRE D E LECTURA. A les set, inauguració de 1'Exposició d'Art Catala i la de treballs presentats al Con- curs d'obres executades per aprenents. L'Exposició d 'Ar t sera instaklada en el Saló d'Actes, i la de treballs d'aprenents, en la Sala de Conferencies del segon pis. Aixi mateix sera inaugurat el museu local d'indústrirs i productes de la terra. A les 10 de la nit, funció de gala, quin programa el composara I'estrena de I'obra es- cenica que ha obtingut el premi d e D. Evarist Fibregas en el Certamen. A tots els actes hi podrari concórrer lliurement eis senyors socis i Ilurs families, menys en els de repartiment de premis als escriptors premiats eii

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.