Affordable Access

De la vida del Centre : Festes inagurals del nou hostatge del "Centre de Lectura"

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

FESTES INAUGURALS DEL NOU HOSTATGE DEL "CENTRE DE LECTURA" Definitivament s'ha fixat la data del 30 d'octubre corrent per a la inauguració del nos- tre edifici social. Els actes que se celebrin a tal objecte, revestiran extraordinaria solemnitat, i a ells hi seran convidades les autoritats locals i provincials, la Mancomunitat de Catalmya, I'Ajuntament de Barcelona i distingides personalitats. El programa de la diada, acordat en priucipi per la Directiva del CENTRE, és el se- güent : A les onze del mati, solenlne sessió en el ~Teat re Bartrina, per a fer entrega a don Evarist Fibregas i Pamies de I'Album que els Socis del CENTRE D E LECTURA li ofrenen en penyora de g r a t i t u d per l'acte generós realilzat per dit senyor en dotar al CEN.TRE D E LECTURA del magne edifici en que I'entitat s'hostatja. A continuació seran descoberts la lapida que en el frontal de I'Escala d'lionor de I'edifici recorda- ra la lliberalitat del Sr. Fibregas, i el bust del mateix senyor, que s'ostentara en el Saló d'Actes. Termenades aquestes cerimonies, se celebrara, a la Fonda de Londres, un apat dedicat a les il'lustres personalitats que hauran honrat, amb la seva presencia, els actes esmentats. A Les quatre de la tarda, festa de repartiment de premis als esciiptors premiats en ei IV Certaiiien del CENTRE D E LECTURA. A les set, inauguració de 1'Exposició d'Art Catala i la de treballs presentats al Con- curs d'obres executades per aprenents. L'Exposició d 'Ar t sera instaklada en el Saló d'Actes, i la de treballs d'aprenents, en la Sala de Conferencies del segon pis. Aixi mateix sera inaugurat el museu local d'indústrirs i productes de la terra. A les 10 de la nit, funció de gala, quin programa el composara I'estrena de I'obra es- cenica que ha obtingut el premi d e D. Evarist Fibregas en el Certamen. A tots els actes hi podrari concórrer lliurement eis senyors socis i Ilurs families, menys en els de repartiment de premis als escriptors premiats eii

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F