Affordable Access

Gènesi i evolució del llenguatge escrit. Història dels aprenentatges de la lectura i l'escriptura

Authors
Publisher
Universitat de les Illes Balears
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ANNE MARlE CHARTIER, Universitat deversalles (Tradu'it de I'original frances per Aina Dols) Genesi i evolució del llenguatge escrit Historia dels aprenentatges de la lectura i I'escriptura a lectura i l'escriptura no són continguts de l'ensenyament, sinó practiques socials que exigeixen uns savoir-faire particulars. A la universitat no existeix l'assigna- tura c~lectura)), en canvi, hom pretén que l'escola formi alumnes que sapi- guen llegir i escriure, no tan sols per raons externes, socials, que varien al llarg de la historia (saber llegir el ca- tecisme o el peri6dic), sinó també per causes internes (poder-se instruir amb la lectura de manuals escolars i fent exercicis escrits). Llegir i escriu- re permetran d'altres aprenentatges. Així, per a l'escola, la lectura i l'es- criptura són, alhora, fins i mitjans de l'escolarització. Per estudiar la historia de la lectu- ra i l'escriptura a l'escola podem abordar dos camins: 1 . El que té en compte la deman- da social i els seus sistemes de valors i les representacions exteriors a l'es- cola. (Quina cultura escrita volem fer compartir?) 2. El que fa referencia a les condi- cions materials que fan o no fan pos- sibles una organització institucional, una tecnologia d'ensenyament, la di- fusió d'innovacions localment reco- negudes com a eficaces (Quina cul- tura escrita podem transmetre?) Entre aquestes dues vies no hi ha contradiccions, una ideologicalsocial i una l'altra més ((materialista)) i tec- nologica. La primera diu al10 que en cert moment sembla desitjable; la se- gona, all6 que és realitzable. Ara bé, sovint no desitjam quelcom més que quan som en vies de realitzar-ho; abans, és impensable, fins i tot si ho podem somniar i si pertany a la cate- goria de fantasmes socials. Cal que conjuguem aquests dos enfocaments Per comprendre la lentitud o les accelerades brusques dels canvis. Per no imputar només a la mala voluntat dels actors o a la inercia de la població

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments