Affordable Access

Rapport om kystsikringsforsøg ved anvendelse af lodrette drænrør langs Hjørring Kommunes kyststrækning

Authors
Publisher
Hjørring Kommune, Trafik og Miljø
Publication Date
Keywords
  • Kystsikring
  • Lodrette DræNrøR

Abstract

Med økonomisk støtte fra Erhversfremmestyrelsen har Hjørring Kommune i samarbejde med Skagen Innovationscenter, SIC, gennemført et kystsikringsforsøg med anvendelse af lodrette drænrør over en 3.7 km lang kyststraekning fra Skallerup Klit ti1 Nørlev nord. Strækningen er stationeret St. 0,0 - St 3.7 på vedlagte Tegn. Nr. 1-00, dateret 29.7.1999. Forsøget, der har strakt sig over en etårig periode fra maj 2000 ti1 maj 2001, er et<br/>forsergsprojekt, hvis ndfald skal danne gmndlag for en beslutning om eventuel<br/>fortsat anvendelse af SIC'S kystdrænmetode. Fra Kystdirektoratet foreligger tilladelse ti1 det etårige forsøg. Projektgruppen ti1 planlægning og gennemførrelse af forsøget bestod af: Driftsingeniør Mogens Christensen, Hjørring Kommune; Statsskovrider Frede Jensen, Nordjyllands Statsskovdistrikt; Opfinder Poul Jacobsen, SIC; Prof., dr. techn. Hans F. Burcharth.<br/>Sidstnævnte blev ved brev af 20.3.2000 fra SIC anmodet om at være forskningsvejleder på forprojektet. Nærværende rapport resumerer den observerede kystudvikling samt giver anbefalinger med hensyn til projektfortsættelse og indgreb på kysten.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments