Affordable Access

Canvis. Ètica i estètica

Authors
Publisher
Temes de disseny
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

TEMPS DE DISSENY t/ANVIS, ÈTICA I ESTÈTICA JORDI PARCERISAS JORDI PARCERISAS Arqui'lecíe per l'Escola Tècnica Supe- rior d'Arquitectura de Barcelona. Pro- fessor a l'Escola Superior d'Arquitec- tura de València. Autor de: Boulevard Rosa i Tokyo. A la pel·lícula «El Manantial», l'arquitecte dina- mita el gratacels que ha construït, perquè els propie- taris hi han afegit un pòrtic clàssic i la seva ètica li impedeix acceptar l'alteració que això suposa. Aquesta escena m'invita a reflexionar sobre les se- güents qüestions: ¿Fins a quin punt el creador depèn de les condi- cions que li han estat imposades? L'acte de creació: ¿és independent del món real? O encara més: ¿es pot projectar en el buit? ¿Només podem pensar en allò que podem trobar? ¿Per a què serveix l'art? Si considerem que en l'arquitectura es produei- xen actes de creació, aquestes preguntes tenen sentit. I també en té una altra: Si l'arquitectura és un art, ¿és vàlid qualsevol mitjà per a aconseguir aquella qua- litat en els nostres projectes? Com diu De la Sota, ¿és l'arquitectura l'I.V.A., això que ningú no vol i que nosaltres hem d'afegir? No contestaré, com és obvi, aquestes preguntes, però em sembla que per a dur a terme seriosament la nostra feina, s'ha de tenir una opinió formada. No- més així es podrà avançar. Igual que per a tantes altres coses, la relació de Le Corbusier amb els seus clients serveix perfectament d'exemple. L.C. fou un personatge que va aconseguir con- trolar fèrriament la difusió de la seva obra al llarg de la seva vida, gràcies principalment a la publicació que ell mateix va fer de les seves Obres Completes en vuit volums. Com diu Coderch: «com a arquitectura, medio- cre, com a propagandista, genial». En aquests últims anys, gràcies als arxius de la Fondation L.C., s'han publicat estudis que poden aplicar-se, no ja solament a l'obra construïda, sinó a tota la sèrie de condicionants que rodegen l'execu- ció d'un projecte. Entre ells, el més pròxim al tema és el de Tim Ber- to

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments