Affordable Access

Cronologia de les principals gestions en relació al concurs d'avantprojectes per a l'ampliació de la seu social al solar del carrer dels Arcs cantonada amb el carrer Boters

Authors
Publisher
Cuadernos de arquitectura y urbanismo
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

CRONOLOGIA DE LES PRINCIPALS GESTIONS EN RELACIÓ AL CONCURS D 'AVANTPROJECTES PER A L'AMPLlACIÓ DE LA SEU SOCIAL, AL SO- LAR DEL CARRER DELS ARCS CANTONADA AMB EL CARRER BOTERS . 22-6-1967 Escrit del Dega Pedro Cendoya al Batlle de l 'Ajuntament de Barcelona comun icant-li que havent-se produH uns so lars propietat de l 'Ajuntament com a resu ltat de I 'en- derroc deis ed if ic is afectats per les noves alineac ions estab lertes per al carrer deis Ares i donada la proxi· mitat d 'aquests solars a I'edifici del CoHegi d 'Arquitec- tes, aquest estima interessant la seva posible adqui- sició . 30-1 1-1967 L'Ass emb lea convocada a Junta Genera l Extraordinaria acorda adquirir el so lar, segons les condicions exposa- des per l 'Ajuntament. 12-1-1968 El CoHegi comunica a l 'Ajuntament I'acord abans citat i demana la venda directa sense subhasta del solar a fi d'ai xecar un edifici dedicat a Serveis i Activitats Cultu- ra ls de la Corporació. 12-3-1969 El Dega Xavier Su bias signa I'escriptura de compra-ven- da del solar . 3-12-1975 La Junta de Govern acorda interrompre les gestions en- caminades a adqu irir el solar del carrer Boters, n.O 19 , veí amb el del carrer deis A res, vist el poc temps de que disposa per a convocar el Concurso 21-1-1976 La Junta de Govern aprova les bases de la convocatoria del Concurs d 'avantprojectes per a I'edifici d 'ampliació de la Seu Social a Barce lona. Immediatament se 'n dóna coneixement als coHegiats indicant que han estat apro- vades per la "Comisión Ejecutiva del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos». BASES Primera . - El presente Concurso tiene por objeto la se- lección, a juicio del Jurado que se constitui rá al efecto , del mejor Anteproyecto para ed ificio de ampli ación de la sede co legia l del Colegio Oficial de Arqui tectos de Cataluña y Baleares, con emp lazamiento en la ca ll e deis Ares , núms . 1 y 3, esquina a la de Boters, de la ciudad de Barcelona , con una superf icie de 42

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments