Affordable Access

Frane Adam (ur.): Social Capital and Governance Old and New Members of the EU in Comparison

Authors
Publisher
University of Zagreb, faculty of Law, Study centre for Social Work; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

08Knjige.indd 401 K N J I G E I Č A S O P I S I SOCIAL CAPITAL AND GOVERNANCE: OLD AND NEW MEMBERS OF THE EU IN COMPARISON Frane Adam (ur.) Berlin: Lit Verlag 2007., 285 str. Ova knjiga je proizvod zajedničkog istraživačkog napora sedamnaest znanstve- nika iz zemalja zapadne i istočne Europe na mapiranju trendova razvoja socijalnog kapitala u Europi i utjecaja koji socijalni kapital ima na kvalitetu vladavine. Svako poglavlje predstavlja jedan aspekt ove šire teme, ali osim toga knjiga predstavlja i pokušaj autora priloga da daju svoj dopri- nos rješavanju nekoliko važnih kako teo- rijskih tako i empirijskih pitanja koja se javljaju u istraživanju socijalnog kapitala. Knjiga se sastoji od devet poglavlja, uz poseban uvod, koja se bave različitim temama i pristupaju socijalnom kapitalu iz različitih teorijskih ishodišta te iz različitih metodoloških uglova. Ova raznolikost je u potpunosti u skladu s namjeravanim usmjerenjem knjige. U uvodu Frane Adam, urednik i jedan od autora, navodi da je cilj knjige pristupiti socijalnom kapitalu kao kompleksnom fenomenu koji se manifestira u različitim oblicima i pojavama koje ovi- se o političkom, kulturnom i institucional- nom kontekstu. Fokus pojedinih poglavlja refl ektira ovu defi nicijsku otvorenost i u tematskom fokusu poglavlja i u primijenje- noj metodologiji. U skladu s temeljnim usmjerenjem knjige teme pojedinih pogla- vlja kreću se od usporedbe više zemalja do studija usmjerenih na pojedine zemlje te od poglavlja koja se bave prvenstveno de- fi niranjem i mjerenjem socijalnog kapitala do poglavlja koja daju prikaz razlika među zemljama u njegovoj distribuciji. Knjiga je strukturirana u dva dijela kojima prethodi uvodni dio koji upoznaje čitatelja s ciljevima knjige te s poglavljima koja slijede. Prvi dio sastoji se od šest po- glavlja koja imaju više ili manje kompara- tivan fokus. Tematski fokus ovih studija je vrlo raznolik budući da se svaka fokusira na jedan određeni aspekt teme socija

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F