Affordable Access

Розвиток ідей про учнівський хімічний експеримент у вітчизняній педагогіці

Authors
Publisher
Історико-педагогічний альманах
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Альманах 2008,2 Колонки.doc ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ Андрій Грабовий РОЗВИТОК ІДЕЙ ПРО УЧНІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЦІ Звертаючись до історії шкільного хіміч- ного експерименту, ми ставили завданням з’ясувати, яку роль він відігравав у навчальному процесі з хімії на різних етапах становлення віт- чизняної школи, педагогічки та методики на- вчання хімії. Аналіз літератури з проблеми дослі- дження засвідчує про те, що видатні вчені-хіміки, педагоги завжди надавали великого значення учнівському експерименту. Так, ще М.В. Ломо- носов вказував на вміле поєднання теоретичного і експериментального навчання. Про значення дослідів в навчанні хімії він писав: «Один дослід я ставлю вище, ніж тисячу думок, породжених тільки уявою» [Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 1. – М. – Л.: Академия наук СССР, 1950. – 619 с. – С. 125]. Широко використовував в навчанні хімії різні види хімічного експерименту Д.І. Менделєєв. Він вважав, що «досліду, звичайно, не можна від- давати перевагу над законами і умовисновками, але не слід забувати, що дослід лежить в основі законів і міркувань хімії» [Менделеев Д.И. Осно- вы химии. – 13 изд. – Т. 1. – М. – Л.: Госхимиздат, 1947. – 621 с. – С. 382]. Великого значення надавав К.Д. Ушин- ський наочності в навчанні і, зокрема, ролі екс- перименту у викладанні природничих наук: «Кожний дослід є гарною вправою для людської логіки…, кілька фізичних або хімічних дослідів більше розвиває у вихованцеві правильність си- логізмів і гостроту спостереження, ніж сотні вправ, написаних за логічними категоріями» [Ушинский К.Д. Избранные педагогические со- чинения. – М.: Учпедиз, 1945. – 565 с. – С. 82-83]. Учнівський експеримент, як зазначає Д.М. Кирюшкін, увійшов в практику навчання хімії в середній школі у вигляді репродукції тих практичних занять, які проводилися у вищій школі в кінці ХІХ ст. Вони називалися практич- ними або лабораторно-практичними заняттями. Основне їхнє завдання полягало в закріпл

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F