Affordable Access

MEANS OF TRANSPORTATION. Збірник текстів і завдань з дисципліни ‘Іноземна мова (за професійним спрямуванням)’ (англійська мова) (для організації самостійної роботи студентів 2 курсу заочної форм навчання напряму 6.050702 ‘Електромеханіка’).

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Иностранный язык (по профессиональному направлению)

Abstract

2009 печ.ЕТ 2 курс заочне навчання 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Н. І. Видашенко, А. В. Сміт MEANS OF TRANSPORTATIONMEANS OF TRANSPORTATIONMEANS OF TRANSPORTATIONMEANS OF TRANSPORTATION Збірник текстів і завдань з дисципліни ‘Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська мова)’ (для організації самостійної роботи студентів 2 курсу заочної форм навчання напряму 6.050702 ‘Електромеханіка’) Харків – ХНАМГ - 2009 2 MEANSMEANSMEANSMEANS OFOFOFOF TRANSPORTATIONTRANSPORTATIONTRANSPORTATIONTRANSPORTATION. . . . Збірник текстів і завдань з дисципліни ‘Іноземна мова (за професійним спрямуванням)’ (англійська мова) (для організації самостійної роботи студентів 2 курсу заочної форм навчання напряму 6.050702 ‘Електромеханіка’) / Укл.: Н. І. Видашенко; А. В. Сміт Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 54 с., укр., англ., мовами. Укладачі: Н. І. Видашенко, А. В. Сміт Збірник текстів і завдань побудовано за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП). Рекомендовано для студентів електромеханічних спеціальностей. Рецензент: доцент кафедри іноземних мов, к. філол. н. Іл’єнко О. Л. Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов, протокол № 5 від 21 грудня 2009 року. © Сміт А. В. © Видашенко Н. І. © ХНАМГ, 2009 3 CONTENTS INTRODUCTION 4 UNIT EIGHT. СARS IN UK AND UA 5 UNIT NINE. TRAMS IN UK AND UA 8 UNIT TEN. TROLLEYBUSES 26 UNIT ELEVEN. TRAINS 33 UNIT TWELVE. UNDERGROUND 42 SOURCES 53 4 ВСТУП Даний збірник текстів призначений для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму 6.050702 «Електромеханіка», що вивчають англійську мову. Основна мета поляг

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.