Affordable Access

"Odljev mozgova" iz Jugoslavije

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Metna!lć, S., Odljev ... , Pulit misao. Vol. XX\111(1990), No. 4 , 6!t. 1311· 183 136 Izvorni znaMtvc:ni rad UDK 001.8+3201 +314 +314.7+325+331 .5 »Odljev mozgova << iz Jugoslavije SILVA MEŽNARIĆ Instimt za miJ;racijc i narodn osti u Zagrebu IVAN GRDEŠIĆ Fakulccc politiCkih 11aukiJ u Zagrebu Salet ak Istraživanje emigracije visokoobrazovane radne snage, stručnjaka i manstvcnika iz Jugoslavije u visokorazvijene zemlje treba pos l uliti kao analili<!lul osnova za izrd<.lu politike i mjera za prać:nje i smanjenje »>dljeva mozgova«. ,.Odljev ll'IOZgovB" je niskostrukturiran problem raznolikih uzroka, SUprolSlavljenib vrijednosti, za Jto;i ne postoje jcdllOSiavna, brza i konačna rjc:knja. Autori prikazuju glavne statističke podatke opsega i dinamike ..odljeva mozgao.'<!« i (lSD()o,>ne motive i uzrOke te vrste migracija. Olj politike je pretvaranje jcdnosmjemog odljeva u cirkulaciju wanstvcmka i manstVenih informacija. I . · ODUEV MOZGOVA« U DEVEDESETIM GODlNAMA Pojava »odljeva mozgova« ko indicira s pojavom nacionalnih eko no mija i zna- nosti, š to znači s pojavom državom omeđenih prostora u kojima se »mozak« proizvodi, odgaja i iskorištava. Pojava odljeva koincidira i s pojavom globalnog privrednog i znanstvenog sistema, Sto znači s pojavom prostora koji poopćava tržišne značajke nacionalno proizvcdcnih i odgojenih »mozgova(<. ))Odljevu«, dakle nužno odgovara »dotok« mozga; odnosnu, mozak koji se »Odlio« it. jednog nacionalnog privroonog i znanstvenog sistema nužno se >>do- lio«, dotckao u neki drugi nacio nalni, privredni i znanstveni sis tem. Kako se radi o proizvodnji i obrazovanju skupe, iako u pravilu ne i prepotrcbne radne snage, ka'-cmo da je »odljev mozga<< uvijek gubi lak za prosto r emigracije i uvijek dobitak za prostor imigracije. Pretpostavke, dakle, za to da bismo uopće govorili o »Odljevu« (dram) i »dotoku(< (gain) mozga jasne su: radi se, uvijek, o migraciji radne snage specifične težine, radnoj sna1.i koja znatno prido nosi s tvara nj

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F