Affordable Access

Pissarra 1992, no. 61

Authors
Publisher
Sindicat de Treballadores i Treballadors Intersindical de les Illes Balears
Source
Legacy
Keywords
  • Education

Abstract

Sindicat Treballadors de l'ensenyança de les Illes (STEl) C/. Vinyassa, 14. Ciutat de Mallorca. Tel. 46 08 88 PISSARRA 61 F E B R E R - M A R C . 1 9 9 2 PISSARRA Revista periòdica d'informació de l'ensenyament de les Illes Balears. EDITA: S I E I Sindicat de Treballadors de l'Ensenyança de les Illes Balears. Carrer de la Vinyassa, 14 07005 Palma Tf.(971) 460888 Fax.(971) 771200 DIRECCIÓ: Pere Polo Femàndez COORDINACIÓ: Josep Gomila i Benejam CONSELL DE REDACCIÓ: Gabriel Caldentey Ramos Neus Santaner Pons Tomàs Martínez Miró Sebastià Serra i Juan COL·LABORADORS: J.M. Llompart Aina Moll Damià Pons i Pons Bartomeu Cantarellas Albert Catalàn Miquel Oliver Miquel Rayó Gabriel Janer Manila Miquel Sbert PUBLICITAT: Ortega y Gasset, 9 Palma. Tf: 418626 Els articles publicats en aquesta revista expressen únicament l'opinió dels seus autors MAQUETACIO I COMPOSICIÓ: Xavier Juan García COBERTA: Amàlia Bernabé IMPRESSIÓ: Escola de Formació en Mitjans Didàctics Dep. Legal: PM 533/79 INDEX Editorial 3 Prespectives de futur per a l'educació ambiental L 'educació ambiental i l'educació formal Entre el pensament del professor i l'E. A. 9 E/s camps d'aprenentatge de Balears 14 L 'educació ambiental al S ECO NA 15 Ses Sitges. Granja Escola 19 L 'experiència educativa del GOB 21 L 'SBEA: Societat Balear d'Educació Ambiental 25 Utilització dels recursos naturals a les Balears 30 Programa d'Educació Ambiental 35 Formació permanent del professorat 40 Carta al Sr. Director del CEP de Palma 42 El pueb/o, maestro de si mismo: Nicaragua, 1979-1990 43 Ressenyes bibliogràfiques 47 E D U C A C I Ó A M B I E N T A L 2 P I S S A R R A 61 FEBRER-MARÇ 1992 EDUCACIÓ AMBIENTAL El número 61 de la revista PISSARRA que teniu a les mans es dedica quasibé monogràficament al tema de l'Edu- cació Ambiental. Ja fa uns quants anys que a les nostres illes han anat sorgint iniciatives de d

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments