Affordable Access

Bellpuig 1982, núm. 032

Publisher
Redacció
Source
Legacy

Abstract

BELlit1)1JIG 13 MARC 1982 N2 32 -IV EPOCA ANY XXIII- REVISTA QUiNZENAL ALBERT( A ARTA Aprofitant l'avinentesa de la presència al nostre poble de D. Jeroni Alberti, President del Con- sell General Interinsular i Presi- dent de la Germandat de Donants de les Balears, ii demanam que ens parli d ' alguns temes relacio- nats amb el Consell i la German- dat. Amb la cordialitat que el caracteritza s 'ofereix a contestar a les nostres preguntés. BELLPUIG.- Sr. Alberti, ens po- dria dir quin és el motiu que 1 ha duit avui a Arta?. Sr. Alberti: El motiu es que estam fent una sèrie de trobades comar- cals amb els membres de la Ger- mandat de Donants de Sang per- que creim que això estreny més els vincles entre noltros i perquè pensam que, com acció secundari, secundari en quant que no és la principal que és donar sang, st conseguim que ens coneguem més i que ens estimem més haurem a- complert una de les tasques impor tants de la Germandat. Més que fer una gran assemblea es molt millor fer aquest tipus d assem- blees on pots conversar i donar Ia ma a cada un. B.- Que significa la Germandat de Donants de Sang i quins fins persegueix?. Alberti: Crec que significa una cosa molt important a les nostres I 1 les . Significa, primerament, as- segurar que ningú mai es morirà per falta de sang. I significa, en segon hoc, treure de les per- sones lo millor que tenen, perquè esser membre de la Germandat vol dir donar sense rebre a qui i per que: es dóna vida i res mes. Sap el donant que mai li agrairan per. què no sap ni tan sols qui duu Ia seva sang : a pesar que hi ha Fotos: J. Pastor un control el qui la dóna no ho sap. jo crec que és una tasca important ja que et fa carregar altra vegada les bateries d ' espe- rança en la humanitat, perquè quan hi ha gent que és capaç de fer això es demostra que la huma- nitat es bona. B.- Degut a les distancies que separen aquesta comarca de Lle- vant de Palma, creu que seria posible o entra dins els seus plans, organitzar un Banc de .Sang per aquesta zona?. Alberti:

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F