Affordable Access

Bellpuig 1985, núm. 020

Publisher
Redacció
Source
Legacy

Abstract

-V EPOCA - ANY XXVI REVISTA QUINZENALDESEMBRE 1985 NQ 20 ART A ARTA (Per a un embelliment progressiu del poble) Sens dubte, Artà és, no importa quasi dir- ho, un poble diferent. Basta fer, com [elm so- vint, una sortida per qualsevol cami o carrete- ra de la nostra contrada, per adonar-nos del que hem dit. Al conjunt de l'Església i Sant Salvador i la seva mateixa estructura medieval és rarissim trobar-lo a qualsevol indret. (Plana 2) BELLPUIG 2tT 111111=111•11111111111111111111 suman: * ARTA I ELS ARTANENCS * PLANA D'EDUCACIO * RACO D'ASTROLOGIA * DE LA COLONIA * NOTICIARI, XERRIM-XERRAM * ESPORTS, CURIOSITATS * ALTRES COL.LABORACIONS Día 16 Noviembre.- Miguel Lliteras Amorós. Rocas. 11. a) Rabassá. 70 años. Día 22.- Antonio Ginard Llabrés. Sorteta, 16. a) Matlé. 87 años. Día 22.- Juan Ginard Sureda. R. Blanes. 80. a) Lloveta. 65 años. Día 23.- Pedro Ginard Tarrasa. 31 de marg. 28. a) Leu. 59 años. Día 25.- Jerónimo Ginard Sureda. A. Blanes. 26. a) Murtá. 78 años. Día 30.- Bárbara Juan Payeras. Mestral. 43. a) Oalbis. 76 años. 2 238 BELLPUIG 7 desembre 1985 Editorial BELLPUIimummia mommasmIA monnumonia sou we= REVISTA QUINZENAL NQ 20 V EPOCA 7 DES.1985. DIRECTOR: Rafel Umbert CONSELL DE REDACCIO: C. Obrador J. Pastor S. Massanet Fito i Taller Comunicacions. COL.LABORADORS: A. Genovart J.L. Martin J. Escanellas D. Talens J. Mayol Gori Mateu ADMINISTRACIO: G. Bisquerra J. Bernat REDACCIO I ADMINISTRACIO: C. Rafel Blanes,10. ARTA. Dipòsit legal: P.M. 57-1969. IMPRIMEIX.: Gràfiques Llevant Carrer Ciutat, 55. ARTA. @@@@@@@@@, ECOS NACIMIENTOS Día 9 Noviembre. Neus Caldentey Moll.- Hija de Jorge y Mg Isabel. C/. Figueral. 53. Dia 12.- Rafael Cruz Luteras. - Hijo de Cipriano Rafael y Catali- na. CI. Argentina. 40 - Dia 12.- Reyes Galeano Jaume. Hijo de Francisco y Margarita. C/. Nue- va, 9. Dia 22.- Miguel Esteva Villalon- ga. Hijo de Bartolomé y Catalina. C/. M. Pidal, 37. 1 2 . Día 28.- Antonio Amer González.- Hijo de Antonio y Francisca. C/. Abrevadero, 15. MATRIM

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F