Affordable Access

Some Reflections on the Issue of People's livelihood

Authors
Publisher
Vietnamese Academy of Social Sciences (VASS)
Publication Date
Keywords
  • Reflections
  • People
  • Livelihood
  • Dân Sinh
  • Dân Sinh Khoa Học
  • Chủ Nghĩa Mác

Abstract

Trong bài viết này, tác giả đã luận giải nhằm làm rõ tư tưởng dân sinh khoa học chính là quan niệm dân sinh của chủ nghĩa Mác với cơ sở lý luận là quan niệm duy vật lịch sử và căn cứ trực tiếp là học thuyết Mác về bản chất con người, nhu cầu và sự phát triển con người. Đồng thời, tác giả cũng phân tích quá trình tìm tòi phương thức giải quyết vấn đề dân sinh một cách hiệu quả nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc qua từng giai đoạn, chỉ rõ những vấn đề dân sinh còn tồn tại và một số đối sách trong giai đoạn hiện nay

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.