Affordable Access

Wilhelm Schimidt-Biggemann, Topica universalis

Authors
Publisher
Institute of Philosophy; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Recenzije i prikazi, Prilozi 12 (1-2), str. 239-247, Zagreb (1986) 245 WHhelm Schmidt-Biggemann, TOPleA UNIVERSALIS. Eine Modellgeschichte humanistischer und barocker Wissenschaft (Paradeigmata 1), Felix Meiner Verlag, Hamburg 1983, XXIV, 330 str. HabHitaoij.ski rad W. Sohmidt..;Bi~emanna (Slobodno sveučilište Ber- Hn) vrijedan je prilog poVtijesnomloromjlskim i pov:ijesnoznanstvemm iistra- živan jima. ObuhV'aćaju6i otprilike ~a2Xloblje od 15. do 18. stJoljeća, autor se bavi .razvojem, tnmsformaoijama d unutmŠinj'im teškloćama mogućeg univerzalnog manstveno-disciplinarnog sistema, znanstvene encikJopedije, i to s obzirom na problem univerzalne top.ilke, koja sva:M put na određen način taj sistem treba omoguail1Ji, :kako njegOVIO formiranje, tako ~ dis·po- nir'anje njiime. Knjiga pri:kazuje nasitajanje, procV'at i za:tljjm postupno ras- tvaranje ,i raspadanje takve na topk'Ji utemeljene (humanistiJčke ii barokne) znanosti, te ujedno d nastajanje jednog nQ!VlOg tJipa zrli3lIlJOsti - moderne pr.irodne znanosti. Pl1i.tome interpretaoija strogo i dosljedno nastoji mti historij!skli adekvatna (npr. da Ise modema shvaćanja, ipojmovi itd. ne proj1ioFraju u ono vrijeme kad još sami msu biLi ni nastailJi). U taj je okvir smješteno obiJje m;aterij1a!1a, sama [mjliga :ima u neku ruku enoiklopedijsk!i karakter, itako ZapI1aVlO nas1Jojli f,iJkisiJram sramo ona mjesta ikoja su najv.ažn!ija Hi karakteI1iistična za spomenuti razvoj. Tu će­ mo, pored nekih najmatajilllijlih, naći i dosta manje illi gotovo nepozn:aHh imena .iz po~iljesti filozof-ije ~ manosti. PetJogodišnjd ·rnd u Bi:bl!ioteai vojvode Augusta u Wolfenbi.ittelu omogućio je, naime, autoru pI1iistup do mnogih teško dostupnih edicija iz proŠildh stoljeća, ,koje su zatim prezentiralIle u knjlizi, ali je, s druge strane, time bio uvdike određen i :izbor m;aterijala. Općenito se može reći da je naglaSlak stavljen na njemačke pisce, dok su od ostaHh došli u obzir samo neki najznačajniji, oni koji pred!S'tavljlaju najutjecajnij

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F